English page Verkkosivu suomeksi

Fokus på ungas utanförskap

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik
sep
2017
7

En väsentlig andel av ungdomarna i Norden riskerar ett långvarigt utanförskap från utbildning och arbetsliv. Forskningsbaserad kunskap visar att de politiska insatserna för dessa unga snarare måste vara individanpassade än utformade för ungdomsgruppen generellt.

I det nya numret av den vetenskapliga tidskriften Nordisk välfärdsforskning / Nordic Welfare Research är fokus riktad mot unga som riskerar att hamna i ett långvarigt eller permanent utanförskap. Ungas situation i dagens Norden präglas av snabba förändringar. De flesta växer upp under helt andra ekonomiska, kulturella och sociala förutsättningar än deras föräldrageneration.

Påfrestning på välfärdsmodellen

Mycket fungerar bra för det stora flertalet unga som växer upp i något av de nordiska länderna. Unga och unga vuxna (13-29 år) utgör cirka 5,5 miljoner människor i Norden. Av dessa riskerar dock sex till 12 procent att hamna i utanförskap – antingen när det gäller utbildning eller arbete. Detta är i första hand allvarligt för individerna själva – samtidigt som det utgör en stor påfrestning på välfärdsmodellen.

Ökningen av förtidspensionering ökar bland unga med psykisk ohälsa. Det ser ungefär likadant ut i de olika nordiska länderna, även om det finns skillnader. Situationen i Norden är dock inte speciell för regionen – den följer snarare en internationell utveckling, speciellt synbar i höginkomstländer.

Unga, tillhörighet och utanförskap

Den aktuella utgåvan av Nordisk välfärdsforskning / Nordic Welfare Research har tema unga, tillhörighet och utanförskap. Två danska artiklar handlar bland annat om frågor kring kön, etnicitet och identitetsförvandling. I den ena med utgångspunkt från flickor och deras vänskap och i den andre från pojkar och deras förhållande till att meka med bilar.

En annan artikel belyser skolors hälsotjänster på Färöarna, Island och i Norge och hur det går att hjälpa ungdomarna när olika aktörer lyckas hitta samarbetsformer i stället för att vara fast i sin egen byråkrati. Tidskriftens fjärde artikel handlar om unga i utanförskap i Finland. Trots att de saknar fotfäste i arbetslivet eller i utbildning känner de att de har ansvar för sin egen situation. Detta leder till skuld, skam och självförebråelser för att de inte "hör till". Många av dem lider av psykisk ohälsa.

Läs mer om Nordisk välfärdsforskning Nordic Welfare Research

Här kan du ladda ner ett exemplar av tidskriften

Omslagsbild av nummer 1 år 2017

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet