Nordborna lever allt längre men ojämlikheten i hälsa ökar - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Nordborna lever allt längre men ojämlikheten i hälsa ökar

  • Folkhälsa
  • Välfärdspolitik
feb
2018
8

Livslängden bland nordborna fortsätter att öka men det gör också ojämlikheterna i hälsa och välfärd. Det visar årets upplaga av publikationen State of the Nordic Region som samlar aktuell statistik från Norden.

Orsakerna till att vi lever allt längre i Norden är bland annat förbättrad vård, högre utbildnings- och inkomstnivåer och färre rökare.

Den förväntade livslängden är ungefär 82 år i Norge, Sverige och på Island, Åland och Färöarna tätt åtföljt av Finland (81) och Danmark (80). Den litet längre siffran i Danmark beror bland annat på en högre förekomst av hjärtsjukdomar, lungcancer och levercirros som i huvudsak orsakas av ohälsosamma matvanor, rökning och alkoholkonsumtion. Bland finska män är dödsfall på grund av olyckor och självmord vanligare jämfört med de övriga nordiska länderna.

På Grönland är medellivslängden nästan 10 år kortare än i övriga Norden. Orsakerna är bland annat en högre spädbarns- och barndödlighet, självmord, olyckor samt lung- och livmodercancer.

Kranskärlssjukdomar vanligaste dödsorsaken i Norden

I alla de nordiska länderna är kranskärlssjukdomar den vanligaste dödsorsaken följt av stroke i Norge och Sverige, lungcancer i Danmark och alzheimer/demens i Finland och på Island. Dödsfall på grund av kranskärlssjukdomar har ändå minskat kraftigt sedan 1980-talet tack vare förbättrad diagnostik och vård. Olika former av cancer, i synnerhet lung- och bröstcancer, är den näst vanligaste dödsorsaken i Norden.

Stora skillnader i självmordsstatistiken

Varje år begår omkring 3500 personer självmord i Norden. Färöarna har den klart lägsta andelen självmord följt av Danmark, Norge, Åland, Sverige och Island. Finland ligger knappt över medeltalet medan självmordsstatistiken på Grönland är högst i hela världen. Eventuella förklaringar till de höga siffrorna på Grönland är bland annat högre förekomst av depression, alkoholism och våld.

Framtida utmaningar

Rapporten presenterar några framtida utmaningar med tanke på hälsa och välfärd i Norden. Till dem hör samhällenas förmåga att förse även glest befolkade områden med goda social- och hälsovårdstjänster, den ökade andelen unga med psykisk ohälsa och att trygga välfärden hos sårbara grupper, så som immigranter, ensamstående föräldrar och äldre personer med låga pensioner.

Läs hela publikationen State of the Nordic Region 2018 här!

Till publikationens webbsida!


State of the Nordic Region ges ut av Nordiska ministerrådet i samarbete med Nordregio. Nordens välfärdscenter har bidragit med kapitlet ”Health and welfare. We continue to live longer, but inequalities in health and wellbeing are increasing”.

http://www.norden.org/snr2018

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet