Våld mot personer med funktionsnedsättning oroväckande vanligt - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Våld mot personer med funktionsnedsättning oroväckande vanligt

  • Funktionshinder
jul
2016
11

Människor med funktionsnedsättning drabbas av våld i större utsträckning än andra. Trots det förblir våldet ofta osynligt och de utsatta offren får inte tillräckligt med hjälp och stöd. En nordisk expertgrupp föreslår fördjupat samarbete mellan länderna för att bryta tabut kring temat, lyfta frågan till högre politisk nivå samt stärka forskningen på området.

Nordens välfärdscenter har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram rapporten När samhället inte ser, hör eller förstår - som handlar om könsrelaterat våld och funktionshinder ur ett nordiskt perspektiv. Bilden av nuläget är alarmerande:

  • Internationella studier visar att barn med funktionsnedsättning löper 3–7 gånger högre risk att utsättas för någon typ av våld än andra barn.
  • Kvinnor med funktionsnedsättning är mer våldsutsatta än genomsnittet. Vanligast är att våldet utövas i en nära relation, av en familjemedlem och oftast av en eller flera män.
  • I en europeisk studie uppgav 46 procent av kvinnorna med funktionsnedsättning att de utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld före 15 års ålder och 34 procent efter 15 års ålder. Motsvarande siffror för kvinnor utan funktionsnedsättning är betydligt lägre, 15 respektive 19 procent.
  • Få studier finns om våld mot män med funktionsnedsättning men de som finns tyder på att våldet oftast begås i det offentliga rummet av obekanta män.

Inte nog med att tillgängliga data visar en alarmerande situation. Mörkertalet är dessutom stort. Ofta beror det på att forskning saknas men lika ofta är orsaken att statistiken inte kopplar ihop förekomsten av våld med förövarens eller offrets funktionsnedsättning.

Omslaget till rapporten När samhället inte ser, hör eller förstårI rapporten När samhället inte ser, hör eller förstår, rekommenderar den nordiska expertgruppen att de nordiska länderna arbetar för att skapa större öppenhet kring frågan, utvecklar en informationskampanj med människor med funktionsnedsättning och synliggör kampanjen i hela samhället. Expertgruppen rekommenderar också att funktionshinderperspektivet byggs in i alla strategier och policydokument som handlar om våld och övergrepp. Utöver det efterlyser gruppen mer kunskap. Därför föreslår man ett brett forskningsprogram om våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning.

Ladda ner rapporten

Läs mer om projektet

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet