English page Verkkosivu suomeksi

Nordens välfärdcenters internationella samarbeten

 • Folkhälsa
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter deltar i flera internationella samarbeten.

Inom funktionshindersområdet

Utgångspunkten för det internationella arbetet inom funktionshindersområdet är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syftena med det internationella arbetet är att sprida nordiska funktionshinderspolitiska lösningar och erfarenheter samt att främja erfarenhetsutbyte.

Europarådets expertkommitté

 • Nordens välfärdscenter har observatörsstatus i Europarådets expertkommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Committee of Experts on the Rights of People with Disabilities, DECS-RPD).

 • Expertkommittén arbetar under Europeiska kommittén för social sammanhållning, mänsklig värdighet och jämlikhet.
  Europarådets expertkommitté (öppnas i nytt fönster)

Deafblind International

 • Nordens välfärdscenter har en representant i Deafblind International (DbI:s) styrelse. DbI:s huvuduppdrag är att bidra till utveckling av service till personer med dövblindhet i syfte att skapa god livskvalitet. 
  Deafblind International (öppnas i nytt fönster)

Inom välfärdspolitik

European Social network

 • European Social network (ESN) är ett europeiskt nätverk med över 100 medlemsorganisationer i 34 länder som arbetar med frågor om offentlig social service på lokal nivå.

 • Årligen ordnas en konferens för socialchefer från hela Europa. Nordens välfärdscenter har ordnat sidoevenemang, Nordic Day, i samband med dessa konferenser för att presentera relevanta projekt eller teman som är av intresse för europeiska deltagare.
  European Social network (öppnas i nytt fönster)

School to Work

 • Nordens välfärdscenter har varit med i processen att utveckla ett flaggskeppsprojekt inom EUs strategi för Östersjösamarbetet. Projektet kallas ”School to Work” (S2W) och detta transnationella initiativet har till syfte att minska tidiga skolavhopp och lära av varandra kring arbetet med unga som riskerar att hamna i sårbara situationer.
  School to Work (öppnas i nytt fönster)

Inom alkohol- och narkotikaområdet

International Society of Addiction Journal Editors 

 • Nordens välfärdscenters tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) är medlem i International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE) och är representerad i ISAJEs styrelse.

 • ISAJE verkar för högsta kvalitet inom vetenskaplig publicering, med särskild betoning på att stödja publicering av missbruks- och beroendeforskning i låg- och medelinkomstländer och på andra språk än engelska.

 • ISAJE arbetar på en tredje upplaga av läroboken ”Publishing Addiction Science”, som ska utkomma under år 2016. Boken, som är fritt tillgänglig på nätet, riktar sig till yngre forskare, och åtföljs av lärohjälpmedel, som används i undervisning över hela världen. NADs redaktörer deltar i arbetet med boken. 
  International Society of Addiction Journal Editors (öppnas i nytt fönster)
  Läroboken "Publishing Addiction Science" (öppnas i nytt fönster)

International Confederation of Alcohol, Tobacco and Other Drugs Research Association

 • Nordens välfärdscenter upprätthåller sekretariatet för den nybildade International Confederation of Alcohol, Tobacco and Other Drugs Research Association (ICARA).

 • Organisationen är en paraplyorganisation för forskarföreningar på området, med syfte att främja forskning kring alkohol, tobak, andra droger och beroendeframkallande medel.
  ICARA (öppnas i nytt fönster)

Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being

 • Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHS) är ett partnerskapsprogram inom hälso- och välfärdssektorn mellan nio länder (Lettland, Litauen, Estland, Norge, Sverige, Polen, Tyskland, Finland och Ryssland), Europeiska kommissionen och åtta internationella organisationer (bl.a. ILO, WHO och UNAIDS och NMR).

 • Samarbetet, som pågått sedan 2003, omfattar verksamhet på fyra särskilda områden, vilka koordineras av internationella expertgrupper.

 • Nordens välfärdscenter deltar som representant för Nordiska ministerrådet i expertgruppen om alkohol-, tobaks- och narkotikafrågor (ASA EG). Gruppen jobbar för att genom samarbete, kunskapsförmedling och förmedling av god praxis mellan länderna minska andelen alkoholskador och förebygga narkotikabruk och rökning i NDPHS-länderna.
  NDPHS (öppnas i nytt fönster)
  ASA EF (öppnas i nytt fönster)

Alcohol Policy Network 

 • Nordens välfärdscenter deltar i alkoholsamarbetet med Världshälsoorganisationen (WHO) samt sitter i styrgruppen för Alcohol Policy Network (APN), som är ett europeiskt nätverk för samarbete och kunskapsspridning om alkoholpolitiska frågor.
  Alcohol Policy Network (öppnas i nytt fönster)

Alice-RAP

 • Nordens välfärdscenter är med som en partner i det europeiska forskningsprogrammet “Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Project” eller Alice-RAP.

 • NVCs roll är inom forskningsförmedling och att fungera som länk mellan forsking och beslutsfattare.
  Alice-RAP (öppnas i nytt fönster) 


Inom välfärdsteknologi

KIHASA

 • Nordens välfärdscenter har sedan 2014 ett samarbetsavtal med Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA). KIHASA har som uppgift att systematiskt forska och evaluera nationella riktlinjer och program på hälsa, välfärd, socialförsäkring och befolkning.

 • Samarbetet gäller välfärdsteknologiområdet och består av utbyte av publikationer, konferenser och allmän professionell sparring.
  KIHASA (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad

2017-03-24

Nyckelord

 • Folkhälsa
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet