Alkoholskador under olika livsfaser - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Alkoholskador under olika livsfaser

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt forskarnätverk som fokuserar på hur människor påverkas av andras drickande under olika skeden i livet.

Forskarna undersöker i vilka livsfaser personer är särskilt utsatta för andras drickande, vilka skadorna är och under vilka omständigheter de förekommer. Målsättningen är också att ta reda på vilken inverkan en persons socioekonomiska status har på att bli utsatt för skador av andras drickande.

Syftet med projektet är att bidra till stärkta nordiska insatser för att förhindra alkoholskador från andras drickande genom att samla kunskap om, när och i vilka grupper skador förekommer.

Projektresultaten kommer att presenteras i form av vetenskapliga artiklar och sammanställas i en populärvetenskaplig publikation under år 2019.

Projektet är indelat i tre arbetsgrupper:

Barn och minderåriga

Syftet är bland annat att:

  • undersöka hur föräldrars alkoholbruk påverkar barnens hälsa och prestationer

Unga och medelålders

Syftet är bland annat att undersöka:

  • hur en persons hälsa påverkas i allmänhet av att stå nära en person med missbruksproblem
  • hurdana skador personer utsätts för på grund av storkonsumenter i deras närhet
  • hur skador upplevs i förhållande till vilken typ av relation personen har till den som dricker
  • hur personer som själva är storkonsumenter upplever skador av andras drickande

Äldre vuxna och åldringar

Syftet är bland annat att:

  • ta reda på likheter och olikheter i äldre personers drickande i de nordiska länderna och hur de upplever skador av andras drickande
  • samla och analysera existerande material om alkoholkonsumerande klienter inom hemvården och äldrevården
  • förbereda en internationell forskningsansökning om hur vården och vårdpersonalen påverkas av problematiskt alkoholbruk bland äldre i hemvården och äldrevården
Nina Karlsson

Sidansvarig

Nina Karlsson

Projektledare/seniorrådgivare

Tel. dir. +358-207 410 880

Mobil +358-45 872 0270

Senast uppdaterad

2017-08-31

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet