English page Verkkosivu suomeksi

Jämlik hälsa i Norden

  • Folkhälsa

De nordiska länderna anses traditionellt som länder med hög levnadsstandard och små sociala och ekonomiska skillnader men faktum är att ojämlikheten i hälsa bland befolkningen ökar. Det finns en social ojämlikhet både i risken för att bli sjuk och i konsekvenserna av att vara sjuk. Projektet ”Jämlik hälsa – förutsättningar på nationell nivå” vill skapa bättre premisser för att arbeta med hälsoklyftorna på nationell nivå.

Projektet bygger på slutsatser från studien ”Tackling Health Inequalities Locally – the Scandinavian Experience” som genomfördes år 2015. Studien innehåller bland annat elva rekommendationer för arbetet med jämlik hälsa.

Tackling Health Inequalities Locally – the Scandinavian Experience (Köpenhamns universitet 2015)

 Fyra delprojekt

Projektet ”Jämlik hälsa – förutsättningar på nationell nivå” består av fyra delprojekt:

1. Nordiska nationella policys för ökad jämlikhet i hälsa

Projektet ska utföra en explorativ jämförande studie om hur de nordiska länderna arbetar med jämlik hälsa på nationell nivå. Projektet analyserar hur nationella policys stämmer överens med de elva rekommendationerna i rapporten ”Tackling Health Inequalities Locally – the Scandinavian Experience”.

Forskargruppen kommer bland annat att studera balansen mellan universella målsättningar som berör hela befolkningen och målsättningar som är riktade till specifika grupper. Dessutom ska gruppen undersöka hur ansvarsfördelningen för frågor som rör jämlik hälsa ser ut samt hur olika delar av samhällssystemet interagerar och samverkar i frågor som rör jämlik hälsa.

Projektledare: Elisabeth Fosse, Universitetet i Bergen, Norge

2. Tvärsektoriell samverkan på departementsnivå

Jämlik hälsa är ett område som spänner över hela välfärdssystemet och därför kräver en god tvärfunktionell samverkan på alla beslutsnivåer. Syftet med delprojektet är att på djupet studera förutsättningarna att arbeta tvärsektoriellt på departementsnivå.

Projektet ska genom intervjuer identifiera främjande och hindrande faktorer för tvärsektoriell samverkan samt identifiera vilka incitament som leder till samverkan mellan departement.

Projektledare: Karin Guldbrandsson, Folkhälsomyndigheten, Sverige.

3. Gemensamma nordiska indikatorer för jämlik hälsa

Syftet är att identifiera gemensamma nordiska indikatorer för att mäta och följa hälsoklyftorna. Indikatorerna ska skapa underlag för att gemensamt följa utvecklingen inom jämlik hälsa i Norden och underlätta erfarenhetsutbyte mellan länderna.

Projektledare: Else Karin Grøholt, Folkehelseinstituttet, Norge.

4. Policy briefs om jämlik hälsa

Beslut som rör välfärdssystemet på nationell nivå kräver ofta vetenskaplig förankring. Detta delprojekt ska ta fram så kallade policy briefs inom jämlik hälsa. Dokumenten, som är vetenskapligt underbyggda kunskapssammanställningar, ska vara applicerbara på de nordiska ländernas välfärdssystem.

Syftet med delprojektet är att göra forskning inom jämlik hälsa mer tillgänglig i policyarbetet.

Projektledare: Tuulia Rotko, Institutet för hälsa och välfärd, Finland


Projektet ”Jämlik hälsa – förutsättningar på nationell nivå” utförs inom ramen för den Nordiska folkhälsoarenan.

Nordisk folkhälsoarena (2016-2018)

Helena Lohmann

Sidansvarig

Helena Lohmann

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil: +358 40-6722057

Senast uppdaterad

2017-12-21

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet