Skolelevers positiva hälsa i Norden - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Skolelevers positiva hälsa i Norden

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter samarbetar med det nordiska forskarnätverket som tar fram den internationella studien: "Health Behaviour in School–aged Children (HBSC-folkhälsostudie). Målet med samarbetet är att ta fram nya enkätfrågor som ska kunna mäta positiva aspekter av skolelevers hälsa.

HBSC-folkhälsostudie har genomfört enkäter med ungdomar sedan 1980-talet för att forskare och utredare ska kunna studera skolelevers självupplevda hälsa över tid.

Frågorna i enkäterna har hittills främst fokuserat på symptom som indikerar ohälsa, men genom detta projekt ska nya frågor tas fram för att kunna mäta positiva aspekter av skolelevers psykiska hälsa.

Nedan listas de tre delar som projektet innefattar, samt information om respektive del.

Gemensamma HBSC-frågor i Norden

  • Datainsamlingen inför nästa HBSC rapport kommer att ske från november 2017 till mars 2018.

  • Det nya nordiska datamaterialet ska analyseras och en sammanfattande rapport. Detta kommer även att innebära att man tagit fram ett gemensamt nordiskt verktyg för att på bästa sätt kunna mäta den positiva psykiska hälsan.

Analys av HBSC's resultat

  • Eftersom WHO's studie innehåller intressanta trendbrott bland skolelevers självupplevda hälsa i Norden sedan 1980-talet, finns det behov av att analysera och tolka statistiken utifrån förändringar på systemnivå.

  • Det finns intressanta statistiska skillnader mellan de olika nordiska länderna som kan bidra till att ge förklaringar till olika trender för flickor och pojkar i de nordiska länderna. Hittills har dessa möjligheter bara nyttjats i begränsad omfattning.

  • Inom detta delprojekt ska man anlita sakkunniga forskare eller utredare till att författa en projektansökan. Syftet är att en sådan analys kan ge oss bättre förståelse för vilka satsningar som har lett till en bättre mental hälsa bland barn och unga.

En hälsofrämjande skola - fokus på goda exempel i Norden

  • Syftet är att belysa nationella satsningar som har lett till en positiv förändring för skolelevers hälsa. Ett exempel är arbetet mot mobbning där lärdomar i ett nordiskt land påverkat utvecklingen i andra länder.

  • Under arbetet kommer också andra exempel identifieras och utgöra nedslag i konkreta skolor, verksamheter som kan bidra till den nordiska nyttan och inspirera andra.

 

Projektet utförs inom ramen för den nordiska folkhälsoarenan.

Senast uppdaterad

2017-08-31

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet