Ländernas nationella strategier - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Ländernas nationella strategier

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

De nordiska länderna samt Åland, Grönland och Färöarna har valt att arbeta med inkludering av, och delaktighet för personer med funktionsnedsättning på liknande men ändå skilda sätt. Det strategiska arbetet för ökad delaktighet och ett samhälle för alla, anknyter på olika sätt till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Arbetet inom området är så likt att det går att dra paralleller mellan länderna och områdena men så olikt att det också går att få nya infallsvinklar.

Danmarks flagga DANMARK

Danmarks nationella handlingsplan beslutades av regeringen 2016 och arbetet kommer att pågå mellan 2016-2018. Social- og Indenrigsministeriet är det samordnade ministeriumet för handlingsplanen. Det Centrale Handicapråd är funktionshindersorganisationernas nationella samråd
i Danmark. Danske Handicap-organisationer är landets paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer.

Information


Finlands flagga FINLAND

Finlands nationella handlingsplan pågick under 2010-2015 och utvärderades 2016. Social- och hälsovårdsministeriet är samordnande för handlingsplanen.

Det Riksomfattande handikapprådet VANE ansvarade för uppföljningen och beslutade tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet att uppföljningen gavs som uppdrag till Institutet för hälsa och välfärd THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) för åren 2012-2015.

Vammaisfoorumi ry (Handikappforum rt) är paraplyorganisation för funktionshindersorganisationerna i Finland.

Information


Färöarnas flagga FÄRÖARNA

Färöarna har ännu ingen strategi för funktionshindersområdet men det har tagits fram handikappolitiska mål. Socialministeriet har en viktig roll i utvecklingen av funktionshindersområdet, bland annat i det tvärsektoriella samarbetet. Respektive departement har ansvar för funktionshindersperspektivet i politiken för sina områden.

Meginfelag teirra, ið bera brek i Føroyum, MBF är paraplyorganisation för funktionshindersorganisationerna på Färöarna. Det Centrale Handicapråd, Radid fyri brekad, är funktionshindersorganisationernas nationella samråd.

Information


Grönlands flagga GRÖNLAND

Grönland har ännu ingen strategi eller handlingsplan för funktionshinderpolitik. Dock nämns funktionshinderområdet särskilt i Koalitionsaftalen 2014-2018, och alla fyra kommuner har sin egen funktionshinderspolitik. Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender är samordnande ministerium. IPIS - ett nationellt resurscenter med ansvar för handicapfrågor är också en viktig aktör på området.

Grönland har ingen paraplyorganisation men det finns ett antal landstäckande förbund som heter Kalaallit Nunaanni Innarluutillit Piginnaanikitsut Kattuffiat, KNIPK.

Information


Islands flagga ISLAND

Islands nationella handlingsplan var aktiv fram till 2016. Välfärdsministeriet, Velferðarráðuneyti, var samordnande ministerium. Öryrkjabandalag Íslands, ÖBI,  och Throskahjálp är paraplyorganisation för funktionshindersorganisationer på Island. 

Information


Norges flagga NORGE

Norge har valt att ha flera strategier inom mer specifika områden, istället för en samlad handlingsplan, här redovisas den mest nyligen beslutade. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet är samordnande departement.

Deltasenteret på Bufdir – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ett särskilt ansvar för handlingsplanen. Det finns ftvå paraplyorganisationer för funktionshindersorganisationer i Norge - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon , FFO, och Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, SAFO.

Information


Sveriges flagga SVERIGE

Den svenska handlingsplanen antogs 2011 av regeringen och bygger på målen från en tidigare handlingsplan som beslutats av riksdagen. Handlingsplanen gällde fram till 2016 och samordnades av socialdepartementet.

Myndigheten för delaktighet har haft ett särskilt ansvar för handlingsplanen som nu har utvärderats och en slutrapport har utkommit.   Handikappförbunden, HSO,  och Federationen Lika Unika är två paraplyorganisationer för funktionshinderorganisationer i Sverige.  

Information


Ålands flagga ÅLAND

Ålands regering beslutade 2013 om en nationell handlingsplan. Social- och miljöavdelningen har haft en samordnande roll för handlingsplanen som var aktiv mellan 2013 och 2016.

Ålands handikappförbund är paraplyorganisation för funktionshinderorganisationer på Åland.

Information

Anna Dahlberg

Sidansvarig

Anna Dahlberg

Mammaledig (chef för funktionshindersgruppen)

+46-708 298 559

Senast uppdaterad

2017-11-07

Nyckelord

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet