Nordisk funktionshindersstatistik - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Nordisk funktionshindersstatistik

  • Funktionshinder

De nordiska länderna samt Åland, Grönland och Färöarna behöver bättre statistiska möjligheter för att följa upp FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. Nordens välfärdscenter koordinerar projektet med projektstöd från Nordiska socialstatistikkommittén (NOSOSKO).

Det finns ett behov av ytterligare förbättrad kunskap inom funktionshindersområdet hos de nordiska länderna, inte minst statistisk kunskap. Detta för att bättre kunna följa utvecklingen inom länderna och möjliggöra bättre jämförelser mellan dem.

Alla de nordiska länderna samt Åland, Grönland och Färöarna har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I och med Artikel 31 (”Insamling av statistik och information”) i konventionen så åtar sig konventionsstaterna att insamla ändamålsenlig information, däribland statistik och forskningsrön, som ska kunna användas att göra verkan av konventionen. Informationen ska kunna användas till att bedöma konventionsstaternas genomförande av sina åtaganden enligt konventionen och identifiera och bemöta de hinder som personer med funktionsnedsättning ställs inför vid utövande av sina rättigheter. 

I Artikel 35 (”Konventionsstaternas rapporter”) regleras hur konventionsstaternas åtgärder som de vidtagit för att verkställa sina skyldigheter enligt konventionen ska rapporteras till FN. 

Det finns ett behov av att utveckla och förbättra denna rapportering, inte minst med hjälp av statistik. 

Del 1 i projektet har varit att samla berörda representanter från de nordiska länderna och självstyrande områden inom området till ett seminarium (Oslo, 20 april 2017). Syftet var att diskutera det aktuella läget i den nordiska regionen, vilken statistik som finns och behövs samt staka ut vägen inför Del 2 av projektet. 

Del 2 i projektet kommer utifrån seminariet i Oslo gå vidare med de synpunkter och förbättringsförslag som framkom där. 

Projektet pågår under 2017-2018 och slutresultatet kommer presenteras på Nordiska ministerrådets och NOSOSKOs webbplatser.    

I juni 2017 arrangerades ett sidoevenemang till statspartskonferenen för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fokus var på statistik och du kan se seminariet här under. 

Senast uppdaterad

2017-11-07

Nyckelord

  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet