Skolelevers psykiska hälsa - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Skolelevers psykiska hälsa

  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik

Nordens Välfärdscenters projekt ”Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning” sätter fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Ett syfte är att ta fram kunskap som är användbar i utvecklingen av insatser till unga med risk för psykisk ohälsa och social marginalisering i Norden.

Detta är den första rapporten i projektet som fokuserar på sambanden mellan skolprestationer, skolmiljö och barn och ungas psykiska hälsa.

I jämförelse med andra nordiska länder är den självrapporterade psykosomatiska hälsan sämre bland ungdomar i Sverige. Detta gäller för såväl yngre som äldre ungdomar.

Finland uppvisar näst Sverige den högsta andelen ungdomar med psykosomatiska besvär och är det land där trendmönstren som helhet mest liknar de svenska. 

Sverige och Danmark är varandras motpoler vad gäller ungdomars psykosomatiska hälsa. I samtliga tre åldersgrupper som undersökts  uppvisar Danmark den lägsta förekomsten av sådana besvär.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Curt Hagquist
Publikationsår: 2015
Publicerad: 2015-05-19 14:30:00
ISBN: 978-91-980800-6-3
Språk: Svenska
Antal sidor: 73
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik
Omslag med illustration av ungdomar

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet