Når noen må ta regien - Om unge med psykiske helseproblemer: utfordringer, tiltak og samhandling på Island, Færøyene og i Norge - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Når noen må ta regien - Om unge med psykiske helseproblemer: utfordringer, tiltak og samhandling på Island, Færøyene og i Norge

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder

Rapporten bygger på kvalitative intervjustudier gjennomført på Island, Færøyene og i Norge, rundt unge som befinner seg i sårbare livssituasjoner med tanke på utdanning, arbeidslivsdeltakelse og psykisk helse.

Rapporten beskriver og analyserer situasjonen til unge slik de selv forteller om den, samt hvordan myndigheter og tjenesteytere innenfor velferdsområdene i de tre landene beskrivelse utfordringer, innsatser og tiltak rettet mot denne gruppen. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Nordens Välfärdscenter og prosjektet ”Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning”.

Hensikten med forskningsoppdraget har vært å gi innsikt i situasjonen på Island, Færøyene og i Norge for unge mellom 16‐29 år, som sliter med psykiske helseproblemer og som har utfordringer med å fullføre utdanning og komme inn i arbeidslivet. Oppdraget har bestått av å belyse unges situasjon, slik de selv opplever den, samt å beskrive tiltak og måter å arbeide innenfor og på tvers av policyfeltene helse, velferd/sosial, utdanning og arbeidsliv i de tre respektive landene. Dette er områder det er etterlyst mer systematisk kunnskap om.

Anbefalingene som presenteres i slutten av rapporten er derfor utviklet med tanke på konkrete, praktiske grep, som holder de større sektorovergripende utfordringene på myndighetsnivå (politikk, lover, og andre reguleringer) utenfor.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Cecilie Høj Anvik; Ragnhild Holmen Waldahl
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-03-18 09:30:00
ISBN: 978-82-7321-665-6
Språk: Norska
Antal sidor: 137
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet