English page Verkkosivu suomeksi

Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund - policyrekommendationer

  • Funktionshinder

I Norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) tidigare arbete med en rapport om levnadsvillkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning konstaterades det att det fanns väldigt lite kunskap om personer med intellektuell funktionsnedsättning och samisk bakgrund. I det fortsatta arbetet framkom också att det fanns väldigt lite kunskap generellt om personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund i de nordiska länderna.

Nordens välfärdscenter fick därför 2013 i uppdrag från Bufdir att utföra en förstudie där man sammanfattade den kunskap som fanns och gav förslag på ett projekt som skulle kunna generera mer forskning och kunskap inom området. Utifrån denna förstudie och kunskapsöversikt (Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund) så fick Nordens välfärdscenter i uppdrag av Bufdir att koordinera och genomföra projektet Samer med funktionsnedsättning.

Projektet har arbetat med följande målgrupp:

• Personer som har allvarlig medfödd, tidigt förvärvad eller långvarig fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning, och som

• definierar sig som samisk och som är bosatt i en samisk kommun som tillhör ett samiskt förvaltningsområde.

De samiska förvaltningsområdena består av 8 kommuner i Norge, 19 kommuner i Sverige, och 4 kommuner i Finland.

Alla de nordiska länderna samt Åland, Grönland och Färöarna har ratificerat FN:skonvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (The Conventionon the Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD). Det innebär att konventionen är en självklar utgångspunkt för nordiska frågor som relaterar till funktionshinder. Policyrekommendationer som är framtagna inom detta projekt är också skrivna med utgångspunkt i UNCRPD.

Projektet har pågått mellan 2013 och 2017 och har genererat fem stycken forskningsrapporter, två från Norge, två från Sverige och en från Finland. 

Svensk version: 
Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund - policyrekommendationer

Läs också:
Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

Experiences of inclusion and welfare services among Finnish Sámi with disabilities

Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige

Levnadsförhållanden bland samer med funktionsnedsättning i Sverige

Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Jonas Bergström
Publikationsår: 2018
Publicerad: 2018-02-20 15:00:00
Språk: Svenska, engelska, samiska
Antal sidor: 24
Förlag: Nordens välfärdscenter
Tryckort: Stockholm
Nummer: 200
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet