Sjukskrivning och genus i Norden - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Sjukskrivning och genus i Norden

  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenters skrift Sjukskrivning och genus i Norden - vad vi vet och vad vi inte vet är en forskningssammanställning om den psykiska hälsan utifrån ett genusperspektiv. Könsskillnader i sjukfrånvaron förekommer, om än i varierande grad, i samtliga nordiska länder.

Avsikten med forskningsgenomgången är att få till stånd en bättre jämförande översikt över politiken på området. Detta kan underlätta erfarenhetsutbyte om effekter av politik samt främja ytterligare samarbete på området.

Det är vår förhoppning att rapporten ska bidra till en ökad kunskap om sambanden mellan psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro i Norden och i vad mån förekomsten av skillnader i sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan länderna samt huruvida det finns könsskillnader som i detta avseende bör beaktas.

Vi hoppas att kartläggningen kan leda till fördjupade nordiska studier och insatser, både på gemensam nordisk nivå och i respektive land.

Nordens välfärdscenters projekt Sjukskrivning och genus i Norden - vad vi vet och vad vi inte vet är ett uppdrag från Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik.

 Svensk version: Sjukskrivning och genus i Norden

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Sara Hultqvist, Iben Nørup
Publikationsår: 2017
Publicerad: 2017-01-02 10:30:00
Förlag: Nordens välfärdscenter
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet