English page Verkkosivu suomeksi

4/1990

  • Folkhälsa

Artiklar

Juha Kääriäinen: Att förena ett kvalitativt och ett kvantitativt perspektiv vid analys av socialvetenskapligt observationsmaterial

Börje Olsson: Alkoholpolitik och alkoholens fenomenologi. Uppfattningar som artikulerats i pressen

Olle Lundberg & Viveca Östberg: Klass och alkohol: Bidrar klasskillnader i alkoholrelaterad dödlighet till dödlighetsskillnaderna i Sverige?

Tre monopol, två länder, en Europeisk gemenskap. Intervjuer med Egon Jacobsson, Gabriel Romanus och Heikki Koski

Det liberala Finland och det restriktiva Sverige. Samtal mellan Jussi Simpura och Orvar Olsson

Anders Bergmark & Lars Oscarsson: Den svenska alkoholdiskursens retorik 1: Den politiska och administrativa nivån

Recensioner

Anders Gustavsson (red.): Alkohol och nykterhet av Margaretha Balle-Petersen

Kerstin Damstriim-Thakker: Long-term Utilization of Medicai and Social Services in a Population of Clinical Alcoholics av Leif Öjesjö

Håkan Jenner & Ulla Hoppe Jacobsen: De första stegen av Vibeke Steffen

Meddelanden

Drogbruk och sociala reaktioner i jämförande europeiskt perspektiv av Pia Rosenqvist

Alkoholförhållanden och alkoholforskning på Nya Zeeland av Salme Ahlström

Experter om expertisen av Jouni Kylmälä

Alkoholpolitiken i kris av Kerstin Stenius

Den förebyggande halsovårdens historia av Jill Björ

Sverige, EG och alkoholpolitiken av Christoffer Tigerstedt

Nya förslag om alkoholskatter av EG-kommissionen av Christoffer Tigerstedt

Alkoholbrukets sociala skadeverkningar av Esa Österberg

Summaries

Juha Kääriäinen: Combined use of the qualitative and the quantitative perspective in analysing sociological data

Börje Olsson: Alcohol policy and the phenomenology of alcohol. Conceptions articulated in the press

Olle Lundberg & Viveca Östberg: Class and alcohol: Do differences in alcohol-related mortality contribute to the overall mortality gradient?

Senast uppdaterad

2015-10-12

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet