English page

Aktuellt tema

I projektet ”Nordisk samverkan om integration” inriktar vi oss på ett tema i taget. Tidigare har vi tittat på hur kommuner med en åldrande befolkning kan dra nytta av invandrare och flyktingar. Nu fokuserar vi på åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden för flyktingar och deras anhöriga.

Fler flyktingar fortare i arbete -
Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden

Det tar i genomsnitt fem till tio år för en person med flyktingbakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden i Norden, även om det ser lite olika ut för olika grupper beroende på ålder, kön, ursprungsland och utbildningsbakgrund. 

Diskriminering, bristande validering, svårigheter att komplettera den utbildning man har, utebliven social inkludering och avsaknad av nätverk spelar också roll - i hela Norden. Frågan är vad regeringarna i Norden är beredda att göra för att minska gapet och förbättra matchningen på arbetsmarknaden – och vilka åtgärder som är mest effektiva?

Här sammanfattar vi den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram under hösten 2017, baserad på aktuell forskning och utvärderingar av åtgärder inom fyra delområden:


Givetvis finns det ytterligare ytterligare faktorer som starkt påverkar nyanländas möjligheter på arbetsmarknaden.
Här har vi listat några av dem.

Ladda ner publikationen Fler flyktingar fortare i arbete: Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden

Ladda ner den fullständiga rapporten Policies and measures for speeding up labour market integration of refugees in the Nordic region: A knowledge overview


Lärande exempel och fakta

Vi  lyfter lärande exempel från Norden på insatser och verksamheter som visat sig vara effektiva för att få fler flyktingar i arbete. Aktuell forskning kompletteras med  och en beskrivning av hur etableringsfasen ser ut i de nordiska länderna.


Läs om vårt seminarium i Stockholm den 8 november

Senast uppdaterad

2018-01-15

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet