English page

Bydelsmødrene

Bydelsmödrarna är i första hand kvinnor med minoritetsbakgrund som gör en frivillig insats i sitt bostadsområde. De stöttar kvinnor som är isolerade och som samhällets övriga insatser har svårt att nå. Avsikten är att bygga en bro mellan kvinnan och den insats som är till bäst hjälp för henne.

 Många av de kvinnor som blir Bydelsmödrar har kommit till Danmark som vuxna och har klarat av att ta sig igenom utmaningar som uppkommer i ett nytt land med nytt språk, utan tillgång till ett socialt nätverk och med obekanta formella och informella normer.

Målgrupp

Kvinnor med etnisk minoritetsbakgrund som befinner sig i svåra livssituationer och som inte nås av samhällets övriga serviceutbud.

Beskrivning

Bydelsmödrarna har för det mesta minoritetsbakgrund och personliga egenskaper som gör att de kan stötta andra kvinnor. De talar flera språk, har kulturkompetens och har själva varit nykomlingar i Danmark.

Alla bydelsmödrar genomgår en grundutbildning som omfattar 14 moduler. Teman omfattar bl.a. familjeliv, principer om frivilligt arbete och konkreta metoder som stärker kvinnorna att ge stöd till andra kvinnor.

Bydelsmödrarna arbetar i sitt närområde och söker upp kvinnor som annan offentlig verksamhet har svårt att nå. De stöttar kvinnorna att själva fatta beslut om sin framtid. Bydelsmödrarna använder sig av i huvudsak tre metoder som de har med sig från utbildningen:

Samtal: De talar med andra kvinnor om ämnen som är relevanta för de kvinnor som får besök.

Brobyggande: Bydelsmödrarna bygger broar mellan kvinnorna och lokalsamhället genom att exempelvis informera om kommunens serviceutbud, föreningslivet och andra lokala organisationer.

Nätverk: Bydelsmödrarna stöttar kvinnorna att delta aktivt i olika arrangemang, där de kan möta andra.

Bydelsmödrarna deltar i många aktiviteter i sina lokalsamhällen: kvinnokaféer, samarbete med skolan och temaaftnar om kommunikation med tonåringar är några exempel.

Bydelsmödrarna är en del av den allmännyttiga, icke vinstdrivande organisationen Fonden för socialt ansvar. Bymödrarnas Landsorganisation har en demokratiskt vald styrelse.

Bydelsmödrarna i korthet

- Det finns över 600 aktiva bydelsmödrar.
- Det finns strax under 40 bydelsmödragrupper över hela Danmark.
- Bydelsmödrarna pratar 54 olika språk.
- Bydelsmödrarna arbetar 137 000 timmar på frivillig basis.

Resultat

En utvärdering som gjorts av Deloitte visar att bydelsmödrarnas insats hjälper både de kvinnor som insatsen riktas till och även bydelsmödrarna själva. Insatsen stärker både bydelsmödrarnas och de kontaktade kvinnornas förankring i det danska samhället och ger dem mod att själva lösa problem. Fler utvärderingar har genomförts, se nedan under Information och länkar.

Här, på Bydelsmödrarnas egen hemsida, finns mer information om genomförda utvärderingar.

Information och länkar

Det har gjort flera utvärderingar av Bydelsmödrarnas arbete. Mer information finns på aktivitetens hemsida.

Kontakt kan tas via hemsidan eller genom att skriva mejl till bydelsmors(at)socialtansvar.dk

Senast uppdaterad

2017-10-12

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet