English page

FHille ger stunder för lek och lärande

FHille-programmet riktar sig till 4-7-åriga barn och deras föräldrar. Det erbjuder föräldrar och barn stunder för gemensam lek och samvaro.

 FHille är ett program som förbereder barn för den förestående förskolan och skoltiden. Programmet erbjuds föräldrar som vill stärka barnets självkänsla och förutsättningar att lära sig. Målet är att utveckla barnets olika kompetenser och att göra föräldern delaktig i sitt barns lärande genom lek och positivt samspel.

Målgrupp

Barnfamiljer med barn i åldern 4-6 år. Gällande familjer som inte har svenska som hemspråk, även barnfamiljer med barn upp till 7 års ålder.

Beskrivning

Syftet med FHille-programmet är att stärka anknytningen mellan barn och förälder samt att underlätta skolstart för barn genom att stärka barnets olika kompetenser. När FHille används i utlandsfödda familjer ger programmet även en inblick i finsk dagvård och skola, vilket ger föräldern möjlighet att fungera som en resurs för barnet inom dagvården och när skolgången påbörjas.


FHille är ett föräldrastödjande material som sträcker sig över 30 veckor. Varje vecka så leker och lär barnet och föräldern tillsammans hemma med olika roliga uppgifter som en FHilleguide, utsedd av kommunen eller som arbetar som frivillig, introducerar åt föräldern.

Programmet koordineras av Folkhälsans förbund, en NGO-organisation som arbetar på svenska i Finland. I materialet ingår veckohäften, material och böcker som familjen behöver för att genomföra programmet. För de större barnen, 6-7 år, görs små uppgifter 5 dagar i veckan och för de mindre barnen, 4-5 år, finns uppgifter för 3 dagar i veckan. Programmen är uppbyggda kring 10 olika teman som relaterar till barnens värld och som regelbundet återkommer under programmets 30 veckor.


FHille är inte enbart utarbetat i integrationssyfte, utan programmet är öppet och riktat till barn och familjer som behöver lite mera för att få tillräckligt med tanke på en positiv skolstart och för att stärka barnets olika kompetenser.

Förväntat resultat

Programmet förväntas stärka barnets olika kompetenser och stärka anknytningen mellan barn och förälder. Tack vare deltagandet förväntas barnet och familjen vara bättre rustad för skolstart och för familjer som inte har svenska som hemspråk, men som integreras på svenska i Finland, förväntas programmet stärka såväl barnets som förälderns språkkunskaper på svenska samt ge en inblick i den kultur och de samhällsnormer samt syn på barnen som genomsyrar det finländska skolsystemet.

Information och länkar

https://www.folkhalsan.fi/tidningen-folkhalsan/artiklar/leka-och-lara/
http://kasvuntuki.fi/tyomenetelmat/fhille-ohjelma/


Utvärdering/brukarundersökning

Programmet utvärderas kontinuerligt med frågor om användarvänlighet och om programmet fyller de behov som familjen har. 3 gånger under programmets gång, vid starten, vecka 15 och när programmet slutförts fyller familjen i ett frågeformulär. De personer som fungerar som FHille-guider fyller även de i ett frågeformulär hur de uppfattar att programmet fungerar för familjerna som deltar samt svarar på frågor om hur det är att fungera som FHille-guide.

Senast uppdaterad

2017-11-30

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet