English page

Nyanlända barn och unga i Norden

Integrationen av barn, unga och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av vårt tids viktigaste utmaningar. Behoven och utmaningarna kan se olika ut i respektive land men det kan även finnas gemensamma behov av kunskap där länderna har nytta av varandras erfarenheter.

Mellan åren 2011–2016 har närmare 200 000 barn och unga kommit som asylsökande till de nordiska länderna, ensamma eller med sin familj. Under perioden var det vanligare att yngre barn upp till 13 år sökte asyl än äldre barn mellan 14 och 17 år. Undantaget 2015 då det var fler äldre barn som sökte asyl i Norden, se diagrammet nedan.

statistik asylsökande barn och unga i Norden 2011-2016

Större version av diagrammet

Skolan är den viktigaste grunden för barn och ungas möjligheter till en bra framtid. För nyanlända barn med flyktingbakgrund är det särskilt viktigt att komma igång med skola och vänner för att få möjlighet till ett vardagsliv.

I publikationen 'Skolan en grund för lyckad inkludering' har vi intervjuat forskare och praktiker med lång erfarenhet och kunskap om skola och integration. Det finns även en beskrivning av ländernas organisering av insatser i utbildningssystemet för barn med migrationsbakgrund.

Publikationen 'Skolan en grund för lyckad inkludering'

Under 2018 kommer vi att identifiera fler tidiga förebyggande sociala insatser, metoder och arbetssätt som underlättar nyanlända barn och deras föräldrars eller andra vårdnadshavares inkludering. En nordiska expertgrupp har startats som ska bidra med exempel från sina länder.

Två exempel på tidiga insatser är Fhille i Finland som är ett skolförberedande program och Mindspring i Danmark som arbetar psykosocialt.

 

 

Senast uppdaterad

2018-02-08

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet