NAD för lata - NVC

NAD för lata

Här sammanfattar vi innehållet i Nordic Studies on Alcohol and Drugs och skrapar på ytan av de vetenskapliga resultat som tidskriften publicerar. Klicka dig vidare till artikeln för att få en grundlig beskrivning av studien (alla NAD:s artiklar kan läsas och laddas ner helt gratis).

 

NAD Ahead of print

Avståndet till närmaste alkoholförsäljningsställe

Vilken är relationen mellan fysiska avståndet från hemmet till närmaste alkoholförsäljningsställe (pubar, kiosker, butiker) och alkoholkonsumtion och -relaterade skador? Studien fann att det var mer sannolikt för kvinnor som bor närmare försäljningsställen att uppleva alkoholrelaterade skador.

NAD 1/2018 (Februari)

NAD omslag #1/2018Alkoholrelaterade illabehandling inom barnskyddet

Kunskapen om omfånget av alkoholrelaterad illabehandling av barn i Litauen är begränsad. Studien baserade sig på en innehållsanalys av barnskyddsdokument. Mer än en person med problematiskt alkoholbruk identifierades i över en tredjedel av fallen. Oftast var det polisen (26,6%) eller en nära släkting (16,3) som uppmärksammade barnskyddsmyndigheterna om illabehandlingen.

Könsskillnader bland unga med missbruksproblem

Vilka likheter och skillnader gällande riskfaktorer finns det mellan pojkar och flickor med missbruksproblem då de kommer in på öppenvård? Studien baserade sig på intervjudata från 2169 ungdomar samlade över en treårsperiod från kliniker i elva svenska städer. Flickor kom från svårare familje- och barndomsmiljöer. De hade också mer sannolikt problem i skolan, svårare missbruksproblem och mer allvarliga problem med mentala hälsan, medan pojkar hade mycket högre brottsaktivitet. 

Psykedeliska droger i små mängder

Mikrodosering av psykedeliska droger handlar inte om berusningsökande utan om förhöjd vardagsfunktion. Ofta använder man ungefär en tiondel av den vanliga rekreationsdosen. De 21 män i trettioårsåldern som deltog i intervjustudien rapporterade främst positiva erfarenheter gällande humör, kognition och kreativitet. 

Vilka röster får plats i media?

Genom att analysera artiklar om beroendeproblem i dagspressen i Polen, Italien och Finland pekar studien på hur rapporteringstrenderna har förändrats sedan början av 90-talet. Allt mer plats ges åt individer med missbruksproblem och till forskare som representerar en biomedicinsk ansats.

Vad önskar brukare av anabola androgena steroider från hälsotjänsterna?

Bruk av anabola androgena steroider kan leda till ökad muskelmassa och styrka, men också till oönskade bieffekter. I Norge är det den specialiserade missbruksvården som ansvarar för hjälp till brukare av anabola androgena steroider med hälsoproblem. Studien pekar på hur vården kan bli mer tillgänglig för den här gruppen.   

NAD 6/2017 (December)

NAD omslag #6 2917Att dricka med föräldrarna

Minskar eller ökar ungdomars alkoholkonsumtion om de dricker tillsammans med sina föräldrar? Tidigare forskning har bidragit med motstridiga resultat. Den här studien pekar på att skillnaden i resultaten kan bero på hur man valt att mäta fenomenet.

Utvärdering av ett preventionsprogram

Studien utvärderade effektiviteten av föräldradelen i norska Unge & Rus-programmet. Interventionen siktade på att förändra föräldrars regler och attityder till ungas alkoholbruk, och att förbättra föräldrarnas förmåga att kommunicera med sina barn.

E-cigarettbruk i Finland

Hur utbrett är e-cigarettbruket i Finland och hur hänger nuvarande eller tidigare bruk ihop med förändringar i lagstiftningen? Bruket av e-cigaretter är lågt i Finland: 2% av respondenterna i befolkningsundersökningen använde e-cigaretter, och 12% hade någon gång provat.

Hur uppfattar norska ungdomar rökning i filmer?

Att bevittna rökningsscener på film sägs bidra till att unga börjar röka. Samtidigt vet vi inte så mycket om hur ungdomar uppfattar rökning i filmer. Den här studien analyserar hur unga dechiffrerar rökningsscener genom att kontextualisera bedömningarna och titta på vilken roll genren spelar.

Kannabisbruk bland norska studeranden

Kannabisbruket bland norska studeranden är rätt så lågt. Ungefär 4% av respondenterna rapporterade återkommande bruk. Kannabis borde inte betraktas som en ersättande drog, eftersom de studeranden som avnänder kannabis ofta även använder andra droger.

NAD 5/2017 (Oktober)

nad nr5 2017Hur resonerar personer med spelproblem kring pengar?

Pengar är ett centralt element inom hasardspel, men spelproblem diskuteras oftast utgående från personliga eller psykologiska erfarenheter, inte utgående från privatekonomi. Vilka slags betydelser tilldelar man pengar i sin vardag?

 

Hur nöjda är patienter med den slutna vården i Danmark? 

En stor del av patienterna uttryckte missnöje gällande frågor som boende, ekonomiska problem och sysselsättning. Tillit till personal och egen medverkan påverkade starkast vårdens upplevda resultat.

Metanolförgiftning och riskförståelse

I september 2012 utsattes en del människor för metanolförgiftning i Tjeckien. Myndigheterna försökte minska folkhälsoriskerna genom att förbjuda drycker med alkoholhalt på över 20%. Vilka konsekvenser hade det tillfälliga förbudet på dryckesvanor och riskförståelse?   

Barns upplevelser när föräldrars missbruk upphört 

Barn till föräldrar med missbruksproblem löper risk att fara illa i nuet och att få emotionella, psykiska och sociala problem även som vuxna. Det ska vara påbjudet att professionella arbetar med ett familjeperspektiv, oavsett organisatoriska uppdelningar och oavsett om förälder och barn bor ihop eller ej.

Alkoholbruket överstiger riskgränsen för över hälften av de norska studenterna

De som fick höga AUDIT-siffor och hög frekvens av berusningsdrickande hade norsk nationalitet, var män, singla, barnfria, icke-religiösa, extroverta, slarviga, och mindre öppna för nya erfarenheter.

Har polska studenters alkoholkonsumtion förändrats sedan inträdet i EU?

Åtta enkätundersökningar mellan 2000 och 2016 pekar på ökad homogenitet i alkoholbruket bland polska studenter, och till att mäns och kvinnors bruk närmar sig varandra. Antalet helnykterister har sjunkit stadigt sedan år 2000.

NAD 4/2017 (augusti)

Omslag NAD #4 2017Könsomjämliket och alkohol i parrelationer

Märta Tikkanens Århundradets kärlekssaga hör till den Nordiska litteraturens mest inflytelserika böcker. Essän diskuterar hur alkohol och kön utvecklas i verket, med referenser till Henrik Tikkanens självbiografiska böcker, och andra Nordiska konfessionella verk.

 

Skrivarkurs som behandlingsform för kroniska alkoholproblem

Klienter inom alkoholvården som deltog i en kurs i kreativt skrivande fick högre självförtroende, upplevde gemenskap och tyckte sig bättre kunna uppskatta livets olika nyanser.

Alkoholbruk och maskulinitet

Litteraturanalys kombineras med klinisk empiri för att visa hur äldre mäns önskan att ta itu med sina alkoholproblem på egen hand är ett uttryck för en generationellt specifik form av maskulinitet.

Kulturens inverkan på diagnoser av alkoholmissbruk

Nuvarande praxis för att mäta alkoholmissbruk baserar sig på kulturspecifika kriterier, vilket gör det svårt att jämföra frekvensen, prevalensen eller sjukdomsbördan mellan olika länder. Diagnostiska kriterier borde bli bättre för att lämpa sig för epidemiologiska syften.

Vad säger dryckesmönster på regional nivå om alkoholkulturer i Europa?

I hur stor utsträckning är dryckesmönster gemensamma och hur skiljer de sig från varandra om vi jämför länder på regional nivå? Analysen, som gällde Danmark och Tyskland, jämförde dryckesmönster inom och mellan länderna.

NAD 3/2017 (juni)

NAD omslag #3 2017

Debatt: kvalitativ forskning

I en debattartikel och två kommentarer diskuteras kvalitativ forskning med avstamp från den s.k. Pål Kraft-debatten som refererats i popNAD. Hindrar våra framstegsmyter oss från att se kvalitativa forskningens värde? På vilka sätt skapar forskningsfinansiärer en snävare horisont för forskning? Vilka är den kvalitativa forskningens främsta bidrag till beroendeforskning?

Anställda vid skidcenter är en riskgrupp

Riskfylld alkoholkonsumtion är vanligt bland anställda vid svenska skidcenter jämfört med allmänheten. Det här beror på sociala aspekter, som boendeförhållanden och ruspåverkade vänner och kollegor.

Erfarenheter av nya psykoaktiva substanser på ett svenskt onlineforum

Vilka erfarenheter och effekter beskriver brukare av bensodiazepinet flubromazolam i ett diskussionsforum? Preparatet verkar vara mycket potent, beroendeframkallande och riskabelt, med långvarig effekt och många allvarliga bieffekter som minnesförlust.

Screening av alkoholproblem på regionala sjukhus i Danmark

I Danmark har man implementerat systematisk screening för att identifiera hälsorisker bland patienter, men det finns lite kunskap om personalens användning och erfarenheter av alkoholscreening. Genom granskning av patientjournaler och gruppintervjuer identifierade man en upplevd slitning mellan standardiserad screening och patientbehov. Eftersom alkoholbruk kunde uppfattas som en tabufråga var personalen obenägen att utföra screening på vissa patientgrupper.


Medverkan i en studie ledde till ökad kunskap och bättre rutiner

Ökad kännedom bland vårdpersonal om äldres bruk av alkohol och psykofarmaka kan minska ohälsosamt bruk. Medverkan i en studie ledde till bättre rutiner på det här området bland personalen inom den specialiserade psykiatriska vården.

Unga vuxna med fetalt alkoholsyndrom använder inte mer rusmedel än andra

Vuxna med FAS-diagnos behöver vård för depression och självmordstankar, och är ofta sjuklediga. En majoritet av de intervjuade har varit offer för brott.

På popNAD: Alkoholskadade barn mår dåligt i vuxen ålder

Nordisk alkoholstatistik

Baserat på statistik över den totala registrerade försäljningen av drycker åren 2010 till 2015 kan man se en minskning av alkoholinköp i alla nordiska länder. Också den registrerade totalkonsumtionen minskar.

På popNAD: Alkoholinköpen minskar stadigt i de nordiska länderna

NAD 2/2017 (april)

Omslag NAD #2 2017Recovery i Norden

Recoveryrörelsen i USA och England har producerat intressant forskning och interventioner som betonar socialt och samhälleligt stöd, och vikten av deltagande. Kan nordiska alkohol- och narkotikabehandlingen med sin unika tradition dra nytta av ett recoveryperspektiv? 
The recovery movement and its implications for policy, commissioning and practice

Can Nordic alcohol and drug treatment benefit from a recovery perspective?

Is it possible to recover from recovery?

På popNAD: Recovery i Norden: stöd för det sociala i missbruksvården eller onödig import? 

 

Bättre samarbete mellan kompetensområden åberopas

För de patienter i Sverige som har psykiatriska problem och ett pågående substansmissbruk, och som behöver vård från flera instanser, ska det upprättas en handlingsplan. En enkätstudie från Karolinska institutet visar att få av dem som behöver en handlingsplan får en, trots goda resultat av planerna.

På popNAD: Låg användning av handlingsplaner för patienter som behöver tvärsektoriell missbrukarvård


Ålder inte avgörande i inställningen till välfärdsteknologi inom missbruksvården

Personalens inställning till välfärdsteknologi inom missbruksvården hänger ihop med personlig inställning till ny teknologi, med kollegers och förmäns förväntningar, och med egna uppfattningar om förmågan att lära sig använda ny utrustning. Inställningen till välfärdsteknologi var mer positiv bland personal med bakgrund inom sjukvården.

På popNAD: Hyvinvointiteknologia muuttaa päihdetyöntekijöiden työtä

Blandbruk hos gravida kvinnor med missbruksproblem

Studien ger ökad kunskap om blandbruk och graviditet i en nordisk kontext genom att beskriva vidden och typen av blandbruk hos en grupp gravida kvinnor i Sverige med svåra missbruksproblem. Opiater, amfetamin och alkohol var de mest vanliga primärdrogerna. Interventioner borde titta närmare på bland annat rökningsmönster och partnerns drogbruk.

På popNAD: Studie: Begreppet blandmissbrukare behöver nyanseras

En intervjumetod för ungdomar med missbruksproblem

Svenska UngDOK är en semistrukturerad intervjumetod som utvecklats för ungdomar med olika slags alkohol- och narkotikarelaterade problem. Studien visade att att UngDOK är ett pålitligt och värdefullt verktyg inom missbruksvården.

Missbruksproblem bland personer med mild intellektuell funktionsnedsättning

Det är svårt att bedöma omfånget av missbruksproblem bland personer med mild intellektuell funktionsnedsättning, och denna grupp verkar ha ringa tillgång till specialiserad tvärsektoriell missbrukarvård. Det behövs mer forskning för att stärka screening, bedömningsrutiner och samarbete mellan olika kompetensområden.

På popNAD: Får mennesker med utviklingshemming og som misbruker alkohol og narkotika den rusbehandlingen de trenger?

 

NAD 1/2017 (februari)


"Jag kunde ha haft ett bättre liv"

Hur reflekterar äldre människor med långvariga alkoholproblem kring vilka konsekvenser drickandet haft för livet? Intervjupersonernas förhållningssätt till sina liv präglas av bitterhet, acceptans och tacksamhet. Reflektionerna nystas ihop till meningsfulla helheter genom att införliva berättelsemönster från behandlingsdiskurs och AA-rörelsen. 
På popNAD: Äldre med långvariga alkoholproblem uttrycker bitterhet, acceptans och tacksamhet i ny studie


Blandbruk av lugnande medel och alkohol

Äldre använder mer lugnande medel och sömnmedicin än andra, men att kombinera dessa medel med alkohol ökar risken för olyckor. Den här typen av blandbruk är vanligare bland kvinnor, storkonsumenter av alkohol, och bland folk som inte jobbar, har lägre inkomst eller som bor ensamma.


Familjen avgörande för att motivera äldre att söka vård

Äldre vuxna som upplever alkoholproblem efter att de fyllt 60 har en ambivalent inställning till vård och till dess nödvändighet. Det är främst oro över hälsa och familjens påtryckningar som får dem att söka vård. 

På popNAD: Familien er afgørende for at motivere ældre mennesker til at søge behandling for alkoholproblemer


Hur hantera missbruksproblem inom äldreomsorgen?

Dagens äldre dricker mycket mer än tidigare generationer, vilket har konsekvenser för äldreomsorgen och speciellt hemtjänsten. Biståndshandläggare måste tänja på gränserna för insatserna för att kunna anpassa dem till de behov som äldre personer med missbruksproblem har.

På popNAD: Svårt att hantera missbruksproblem inom äldreomsorgen


Alkoholbruk bland äldre relaterat till utbildning

Även om bruket av psykofarmaka och alkohol har ökat bland äldre är det oklart hur mycket läkare och sjukvårdspersonal vet om användningen av speciellt alkohol bland patienter inom den psykiatriska vården. Remissinformationen om användningen av psykofarmaka och alkohol verkar överensstämma rätt så väl med patienternas självrapporterade bruk.


Äldre i underhållsbehandling känner sig ensamma

Underhållsbehandling med metadon eller buprenorfin minskar dödligheten i en sårbar population men innebär vanligtvis livslång behandling. Många av de krämpor och sjukdomar som associeras med åldrande uppenbarar sig tidigt, och behandlas vanligtvis av allmänläkare, medan patienterna känner att de inte får det psykosociala stöd de behöver. 

På popNAD: Patienter i substitutionsvård åldras tidigt – många kämpar med existentiella frågor

 

NAD 5-6/2016 (december)

Bild av NAD:s pärm nummer 5-6/16

Ökat forskningsintresse för alkoholens skador på andra

Efter många år av individfokuserad forskning med fokus primärt på alkoholens skador på den som dricker, har intresset för forskning kring alkoholens skador på andra  under de senaste decennierna ökat. Den historiska genomgången belyser hur forskare närmat sig frågor om alkoholens skador på andra och på institutioner. Alkoholrelaterade skador är interaktionella

Alkoholrelaterade skador härstammar från en mångfald av mänskliga interaktioner. Forskningsintresset för alkoholens skador på andra sammanfaller med en allmän politisering av alkoholrelaterade livsstilsrisker. 


Utmaningar för befolkningsundersökningar

Befolkningsstudier ger viktiga epidemiologiska indikationer, men ger inte särdeles djupa insikter i de processer och sammanhang som bidrar till upplevda skador. Kan vi vara säkra på att skador, som beskrivs som ett resultat av någons drickande, inte skulle ha skett om alkoholen utelämnats?


Alkoholens skador på andra i globalt perspektiv

Alkoholkonsumtionen ökar framförallt i låg- och medelinkomstländer. I många av dessa länder är regleringen bristfällig gällande produktion, försäljning och konsumtion. I de här länderna kan betoningen av alkoholens negativa konsekvenser för familjen, grannskapet och arbetsplatsen fungera som en intressant inramning av alkoholen som samhällsfråga.


Hur bemöta alkohol- och alkoholrelaterade skador i yrkeslivet?

Klienternas alkoholbruk under hembesök bidrar till en ökad arbetsbörda för personalen inom äldreomsorgen, och kan till och med orsaka känslor av osäkerhet och rädsla. Personalen upplever att deras kompetens i alkoholrelaterade frågor är bristande och att det finns behov av ökat stöd från missbrukarvården.


Barns upplevelser av vuxnas drickande

Hur upplever barn sina föräldrars och andra vuxnas drickande? Vilket slags alkoholbruk är passande i barns närvaro? Frågan är mer komplex än väntat: situationer som vuxna beskriver som moderata och positiva kan visa sig upplevas negativa av barn.

 

NAD 4/2016 (september)

Ledare: Genus ett viktigt perspektiv i forskning

Genusperspektiv i analysen av forskningsresultat är ännu ingen självklarhet vilket kan leda till kunskapsluckor och generaliseringar av material, skriver Kerstin Stenius i sin ledare.

European Association of Science Editors har sammanställt riktlinjer som ska påminna vetenskapsredaktörer och forskare att inkludera genus, könstillhörighet, klass och etnicitet i  forskning.

 

Rökare motsätter sig förbud på offentliga platser utomhus

Tobaksrökare stöder lagstiftning som minskar rökningens skador på andra, men försvarar sin rätt att röka på de flesta allmänna platser. Många av kontrollåtgärderna med målet av avnormalisera rökning saknar legitimitet bland rökare vilket kan göra dem svåra att implementera.
popNAD: Røykere negative til nye forslag om tobakkskontroll 

 

Hör rökare till allmänheten?

Då förbud mot rökning även berör miljöer utomhus kan offentliga platser förlora sin demokratiska funktion. Rökförbud på offentliga platser antyder att platsen inte är tillgänglig för alla och att rökare inte hör till allmänheten, skriver Helen Keane.
popNAD: "Vem har rätt till staden?" 

 

Rökförbud kan stigmatisera

Många vet att rökning är skadligt men röker ändå. Varför? Rökning är vanligare i marginaliserade grupper och därför borde etiska frågeställningar vara en viktig del av debatten om tobaksförbud, skriver Tove Sohlberg.
popNAD: Etiska frågor viktiga i nyanserad tobaksdebatt 

 

Norge: Samband mellan studieframgång och alkoholvanor

Norska studerande som deltar i introduktionsveckan vid universitetet löper en större risk för att ha en riskabel alkoholkonsumtion. Av gruppen studerande som använder alkohol dricker två av fem kvinnor och varannan man riskabelt mycket. Denna grupp studerande har också en större sannolikhet att bli underkända i tentor.
popNAD: Våt fadderveke kan påverka alkoholvaner blant studentar 

 

Danmark: Kunskapsbrist barriär för sjuksköterskor att prata om alkohol med patienter

Det finns flera hinder för sjuksköterskor att diskutera alkoholvanor på somatiska sjukhus. De största hindren är brist på kunskap och erfarenhet. Att få erfarenhet av screeningverktyg kan hjälpa att minska dessa barriärer, visar denna studie.
popNAD: Barrier for sygeplejersker for at tale med patienterne om alkohol

 

Norge: Tidig diagnos för psykisk ohälsa främjar integrerad behandling

Att utreda psykiatriska diagnoser i ett tidigt skede av missbruksbehandlingen kan underlätta möjligheterna för integrerad behandling av mental hälsa och missbruksproblem. Denna studie ifrågasätter praktiken där mental hälsa utreds först efter flera månader av drogfrihet.

 

Italien: Unga bisexuella har en ökad risk för riskfyllt alkoholbruk

Unga bisexuella har en större risk för att vara storkonsumenter av alkohol än homosexuella, enligt denna italienska studie. Att dricka för att hantera diskriminering kan vara en av orsakerna.

 

Finland: Skilsmässa ökar risken för riskfyllt alkoholbruk

Särskilt ogifta kvinnor har en ökad risk för problematiskt alkoholbruk visar denna studie om förhållandet mellan sociala nätverk och problematiskt alkoholbruk och spelande.

 

Hur kontextualiseras självbestämmande och demokratiskt deltagande i preventionsprogrammet Communities that Care?

 Analysen baserar sig på 13 publikationer skrivna av programmets utvecklare och medarbetare. Enligt studien kan programmet genom sitt språk komma att styra samfundens möjligheter att uttrycka sig i verkligt politiska termer.

 

Korrigendum: Andel av befolkningen i Norge med et risikofylt alkoholkonsum målt gjennom Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)

 

 

NAD 3/2016 (juli)

Tryckta medier utgår från förbudskonstruktioner när de rapporterar om cannabis

Cannabis beskrivs som en illegal drog och som orsaken till sociala problem i svenska tryckta medier. Cannabis beskrivs främst som en juridisk eller medicinsk fråga eller som ett socialt problem. Diskursen är mer varierande i artiklar som behandlar internationella frågor.
popNAD: Bland poliser och bad life stories: cannabis i svenska medier 

 

Missförhållanden under barndomen ökar risken för alkoholmissbruk senare i livet, särskilt för kvinnor

De som har upplevt psykisk misshandel eller sexuellt utnyttjande som barn löper en större en risk för alkoholmissbruk senare i livet. Risken är betydligt större för kvinnor: den är 16 till 25 gånger större än för kvinnor som inte uppger missförhållanden.

 

Tvångsvård av gravida kvinnor med missbruk kan ha positiv effekt på kontakten till fostret

De intervjuade kvinnorna beskriver tvångsvården som en möjlighet att fokusera på förhållandet till fostret. Sju av de åtta intervjuade hade själva bett om att bli tvångsomhändertagna.
popNAD: Norsk studie om tvangsplassering av gravide: tvangsvedtak icke opplevde som negativa 

 

Sverige: Var fjärde 15–16 åring har provat e-cigaretter

Men alla tillfrågade var inte säkra på om de innehöll nikotin eller inte. Bruket av e-cigaretter har samband med bruk av andra substanser, särskilt cigaretter och alkohol, och borde bättre inkluderas i förebyggande insatser, skriver forskarna.
popNAD: Svensk studie: var fjärde ung har prövat e-cigaretter - osäkerhet gällande innehållet 

 

Arbetsplatsen kunde spela en större roll i preventionsarbetet mot spelproblem

Studien beskriver åtgärder på arbetsplatsen som kan minska spelproblem. Problemen kan förebyggas bland annat genom att ha en gamblingpolicy och genom att uppmärksamma spelproblem och erbjuda rehabilitering.

 

NAD 2/2016 (maj)

Norge: Samband mellan behandlingskultur och överdoseringsdödsfall?

Personer som nyligen avslutat drogbehandling löper en större risk för att överdosera. Artikeln följer med Sam, vars dödsfall kan ha påverkats av riskfyllda rutiner inom behandlingen. Behandlingsystemen kan bli ett ställe för exkludering och marginalisering vilket påverkar klientens självförtroende och kan leda till likgiltighet inför behandlingen.

Intervju med Elin Berg på popNAD: Lik(giltig)het inom behandling kan öka risker 

 


En av tolv läkarstuderande i Litauen har provat koncentrationshöjande droger

Studerande säger att de använder så kallade ”smarta droger” för att höja koncentrationsförmågan och för att orka studera längre. Drogerna är betydligt vanligare bland män: 15 procent svarade att de har provat, medan motsvarande andel för kvinnorna är 5 procent.

 

Brist på information kan bli en barriär för behandling

Platser som erbjuder behandling för alkoholproblem borde ge tydligare information om behandlingens utformning och hur mycket klienterna kan påverka behandlingen. Behandlingsenheter tenderar att informera mer om praktiska detaljer än om innehåll.

Jessica Storbjörk ger förslag på hur behandlingsenheter kunde bli bättre på att möta klienternas önskemål om information.

 Vägen bort från alkoholproblem beskrivs som en gradvis förändring. Hur kan man ge information om en behandling då klientens situation förändras? kommenterar Katja Kuusisto.

Morten Hesse skriver att allmänheten borde bli bättre informerade om möjligheterna som finns för att ändra sina alkoholvanor. Det är något som har glömts bort, skriver Hesse.

 

AA-möten på webben ger en plats för samhörighet i Ryssland

I Ryssland, var det kan vara svårt att hitta behandling för alkoholproblem, spelar webbaserade AA-grupper en stor roll för att skapa en känsla av samhörighet. Särskilt för kvinnor, vars alkoholproblem stigmatiseras i större utsträckning, kan webbforum fungera som en plats för att möta andra i samma situation, skriver författaren.

 

NAD 1/2016 (februari) TEMA: Gambling

Australien: Sociala nätverk påverkar kvinnors gamblingvanor

Kvinnor kan se gambling som ett sätt att umgås med andra, hantera stress och fly traumatiska händelser. Det här gäller både dem som anser sig spela för nöjes skull och dem som anser sig ha ett problem. Kvinnor med problem beskriver sig som ensamma och ångestfyllda.

 

Kvinnors gamblingvanor påverkas av politik, sociala och kulturella faktorer

Artikeln ger en insikt i hur finska kvinnor talar om och beskriver sina gamblingvanor. Kvinnorna lägger vikt vid hur deras sociala omgivning accepterar gambling. En del kvinnor beskriver hur de döljer effekterna av sina spelproblem utav rädsla för att förlora sin partner.

 

Svenska män och kvinnor har olika spelvanor

Män satsar pengar oftare på hästar och sport, medan kvinnor satsar på lotterier och bingo. Artikeln kategoriserar de tillfrågade personerna enligt hur ofta de spelar. Poker och vadslagning förekommer inte alls bland dem som spelar sällan. I gruppen som spelar mycket är bingo betydligt vanligare bland kvinnor, medan poker är vanligare bland män.
popNAD: Män och kvinnor spelar fortfarande olika 

 

Gambling och risktagande bland finländare – hur förändras det över tid?

Artikeln bekräftar tidigare forskning om skillnader mellan mäns och kvinnors gamblingvanor, det vill säga att män oftare har spelproblem än kvinnor. Män i åldern 26-28 är dem som oftast både har gamblingproblem och riskfyllda alkoholvanor, medan motsvarande åldersgrupp för kvinnor är 18-21 år. Artikeln diskuterar också risktagande, som stiger med åren bland män och sjunker bland kvinnor då det kommer till alkoholvanor. Hur påverkar det gamblingvanor?

 

Gambling: Från ett samhällsproblem till ett individuellt beroende

Då svenska politiker debatterade spelproblem på 70-talet porträtterades det som ett tecken på andra problem i samhället. På 2010-talet har perspektivet förändrats och problemet anses bero på en individs beroende. Artikeln diskuterar betydelsen av begreppet medikalisering och hur det förändras över tid.
Läs på popNAD: När spelande blev en sjukdom 

 

Gambling och gaming: Om att vara i zonen eller känna flödet

Att vara i ”zonen” – att känna sig som ett med en spelmaskin, så att man till och med inte äter eller går på toaletten – jämförs i denna kommentar med att uppleva ett ”flow” – att bli totalt hängiven ett spel, som till exempel schack eller videospel. De uppfattas olika trots att de båda ofta betyder isolering. Hur kommer det sig?
popNAD: Zone-tilat ja virtauskokemukset


NAD 6/2015 (december)

Ledaren: Folkhälsan ignoreras i förslag om monopolets avveckling

Lagförslaget om att avveckla det isländska alkoholmonopolet tar inte i beaktande folkhälsoriskerna utan drivs endast av handelsintressen, skriver Sveinbjörn Kristjánsson och Rafn M. Jónsson från Hälsodirektoratet på Island i numrets ledare.
popNAD: Folkhälsan ignoreras i förslag om monopolets avveckling 


Spirituelle opplevelser av hallusinogener

Såkalte «trips» på hallusinogene rusmidler forberedes nøye. Noen planlegger turen flere uker i forveien, og man er meget opptatt av å fremdyrke positive sinnstilstander i perioden frem mot turen. Petter Grahl Johnstad har intervjuet brukere, som generelt beskriver positive erfaringer av hallusinogener i en spirituell kontekst.
popNAD: Spirituelle opplevelser av hallusinogener 

 

Estland: Nyktra accepteras inte på blöta fester

Denna studie analyserar webbforum där unga skriver om hur man kan hantera att vara nykter på fester. Generellt ger inläggen bilden av att alkohol är en naturlig del av att festa och att enskilda personers abstinens inte accepteras i festmiljöer. Samtidigt så anses det vara ett tecken på kontroll och självständighet om man på en del fester väljer att vara nykter. Studien föreslår att förebyggande arbete ska fokusera på att ändra attityden mot nyktra unga snarare än uppmärksamma skadliga effekter av alkohol.

 

Finland: Höjd åldersgräns på spelmaskiner minskar spelandet bland minderåriga

Andelen unga i åldern 12-16 år som har spelat på spelmaskiner under det senaste halvåret minskade drastiskt mellan åren 2011 och 2013: från 44 procent till 13 procent. Finland höjde åldersgränsen för spelmaskiner från 15 till 18 år för fem år sedan. Förutom åldersgränsen har tillgängligheten till maskiner inte minskat.
popNAD: Ikärajan nosto vähensi alaikäisten raha-automaattipelaamista 

 

Finland: Barn till mammor med missbruk löper större risk för psykisk ohälsa

Barn till mödrar med missbruksproblem löper en större risk för att utveckla social eller psykisk ohälsa. Studien baserar sig på registerdata över alla som föddes i Finland 1997 och deras mödrar, närmare 58 000 till antalet. 1,4 procent av barnen hade mödrar med ett registrerat missbruksproblem.

 

Norge: Det sociala påverkar drickande även bland väldigt unga

Sociala faktorer påverkar alkoholvanorna bland unga i årskurs 7, det vill säga i en ålder då alkoholkonsumtionen ännu generellt är låg. De elever som beskriver att deras föräldrar vet vem de umgås med och var de spenderar sin tid rapporterar också drickande i mindre utsträckning. Elever med vänner som dricker tenderar också att själva dricka.

 

Irland: Inga tecken på en restriktioner trots problematisk alkoholkonsumtion

Det är svårt att säga hur den ekonomiska krisen har påverkat alkohol- och narkotikaområdet i Irland efter 2009. Alkoholkonsumtionen har påverkats av skatteändringar under senare år, men den minskade köpkraften i samband med krisen tycks inte ha haft en stor påverkan. Shane Butler och Ann Hope skriver att konsumtionsnivån av alkohol är problematiskt hög och att det inte tycks finnas politisk vilja att införa restriktioner.

 

Nordisk alkoholstatistik 2009-2014


 

NAD 5/2015 (december)

Social status kan påverka risken för alkoholrelaterat våld

Denna studie tyder på att alkoholrelaterat våld inte bara beror på dryckesmönster, utan också är beroende på social tillhörighet. Lågutbildade och ogifta löper större risk för att uppleva alkoholrelaterat våld, vilket ifrågasätter tidigare forskning som visat att förekomsten av våld fördelar sig lika över olika sociala samhällsgrupper.

 

Finland: Våld och gambling – finns det en koppling?

Risken för våldsamt beteende bland unga ökar i samma takt som spelande ökar, visar denna finska studie. Gambling ännu är relativt vanligt bland minderåriga: var femte 14-åring spelar minst en gång i månaden, trots att åldersgränsen är 18 år. Forskarna säger att våld måste tas upp i det preventiva arbetet med unga som spelar.

 

Mätverktyg för att mäta alkoholprevention på lokal nivå

Svensk alkoholprevention styrs allt mer på lokal nivå, men det finns lite kunskap om hur kommunernas verksamhet har förändrats över tid. Mätverktyget som presenteras i denna artikel visar att preventionsarbetet har ökat generellt i kommunerna mellan åren 2006 och 2010.

 

10 år av substitutionsbehandling i Norge – hur har det gått för de i behandling

Denna studie har studerat en grupp personer med bland annat heroinmissbruk, för att se skillnader mellan dem som fått substitutionsbehandling (LAR) och dem som fått annan behandling. Bruk av heroin och kriminalitet minskade ordentligt i båda grupper, men bruk av benzodiazepiner hade inte minskat bland LAR-patienterna trots att det hade halverats bland de övriga. Av de som intervjuades 1998 hade 15 procent avlidit 2009.

 

”Dynamisk kontroll” viktigt i missbruksbehandling i norska fängelser

I denna studie beskrivs missbruksbehandlingen i norska fängelser som human med fokus på rehabilitering. Personalen beskriver en positiv och avslappnad atmosfär, med lite fokus på kontroll och nära kontakt till fången.

 

Skapandet av ”Addictology” bakom järnridån

Hur formades beroendevetenskapen i kommunismens Tjeckoslovakien. Denna artikel beskriver hur praktiker bakom järnridån fick definiera beroende utan allt för stort inflytande från väst, för att inte stämplas som illojala staten. Detta banade väg för det vetenskapliga ämnet ”Addictology”, som man nu kan studera på kandidat-, magister- och doktorandnivå.

 

NAD 4/2015 (september)


Ledaren: Då forskningen blir nischad förloras helhetsbilden

Hur går det för ANDT-forskningens breda förankring då forskningen blir allt mer nischad och specialiserad? Matilda Hellman diskuterar förhållandet mellan grundforskning och tillämpad forskning och det kortsiktiga perspektivet i finansieringen.

 

 

Vad folkhälsoperspektivet inte tar i beaktande

Ole Rogeberg skriver att folkhälsoperspektivet inom narkotikapolitiken misslyckas med att ta i beaktande en del aspekter, som till exempel inverkan av den illegala handeln och de positiva effekterna som användare själva ser på sitt bruk. Han kopplar sina tankar till boken Drug policy and the public good av Thomas Babor.
popNAD: Hva folkehelseperspektivet overser i rusmiddelpolitikken

Läs Babors kommentar på artikeln...
Läs Robin Rooms kommentar på artikeln... 

 

Katmissbruk – ett kulturellt eller socialt problem?

Katmissbruk ses i Skandinavien som ett somaliskt problem, som kräver riktade insatser. Denna diskursanalys av rapporter från lokala projekt i Danmark, Norge och Sverige visar att sociala aspekter, som kön och klass, faller i skuggan av de kulturella, det vill säga somaliska, faktorerna.
popNAD: Kat – ett socialt problem i kulturell förklädnad

 

Hög tillit till myndigheters riskinformation bland svenskar

Fyra av fem svenskar litar på riskinformation som myndigheter ger om tobak, snus och alkohol, visar denna studie. Män misstror myndigheterna i större utsträckning än kvinnor.
popNAD: Litar svenskar på myndigheters riskinformation?

 

Norge: Alkoholrelaterad sjukfrånvaro vanligare bland män och singlar

Att vara låginkomsttagare och inte ha barn är andra faktorer som ökar risken för alkoholrelaterad sjukfrånvaro bland unga. Däremot hittar denna studie inget samband mellan utbildningsnivå och sjukfrånvaro.

 

Sverige: Ungas fester flyttar inomhus

Denna artikel beskriver hur unga har flyttat festerna från parker och torg till det egna hemmet. Bakom dessa låsta dörrar förlorar vuxna insyn, men unga anser sig vinna kontroll över sitt festande.


 

NAD 3/2015


Alkohol- och drogfrågor nedprioriteras i krisländer: I Island höjdes alkoholskatten, i Ungern tilläts hembränning.

Kvinnor slutar röka för andras skull – män för sin egen

Dansk substitutionsvård mest flexibel, svensk striktast

Äldre anses mer ansvariga för sitt missbruk än unga

Kriminalitet i Frankrike, konsumentskydd i Finland motiv för restriktiv gamblingpolitik

 

Alkohol- och drogfrågor nedprioriteras i den ekonomiska krisens kölvatten

Gemensamt för Grekland, Island och Ungern – tre länder som befinner sig i eller som nyligen har tagit sig ur ekonomiska kriser – är att alkohol- och drogfrågor nedpriorites, dels på grund av att andra sociala frågor anses vara viktigare och dels för att konsumtionen minskar.

Tre skribenter diskuterar den europeiska finanskrisens konsekvenser för olika alkohol- och drogrelaterade frågor i Island, Ungern och Grekland. Vilka förändringar kan man se i bruk, behandling, politik och forskningsanslag? Nedprioriteringarnas karaktär påverkas av ländernas social- och alkoholpolitik. I Island höjdes alkoholskatten, i Ungern tilläts hembränning.
Läs om Grekland…
Läs om Island…
Läs om Ungern…

 

(Sverige) Kvinnor slutar röka för andras skull – män för sin egen

Kvinnor slutar att röka för andras skull och använder sig av professionell hjälp och nikotinersättning i större utsträckning än män. Män slutar ofta röka för sin egen skull och ser själva rökandet inte som problematiskt i lika stor utsträckning som kvinnor. Många män använder snus för att sluta röka och ungefär hälften fortsätter att bruka det. 
Läs artikeln…

 

Dansk substitutionsvård mest flexibel, svensk striktast

I Danmark minskar substitutionsvården, medan den ökar I Sverige och Norge. Den finska vården är mer decentraliserad än i Sverige och Norge och består av mindre behandlingsenheter.Överlag har Danmark den mest flexibla behandlingen med ett lågt antal dödsfall (0,3 %), medan Sverige ställer sig på andra sidan skalan, med strikta regler och relativt många antal dödsfall (2,7 %).

Författarna uppmanar Finland att fokusera på att förkorta köerna till behandling, upprätta register och införa nationella riktlinjer för behandling.
Läs artikeln…


(Norge) Äldre anses mer ansvariga för sitt missbruk än unga

Studien ser på hur personal inom behandling talar om ålder i förhållande till ansvar för missbruk. En ”ung missbrukare” ges en annan betydelse än ”äldre missbrukare” och attityder både bland personalen och institutioners riktlinjer förespråkar fokus på unga missbrukare. Unga ses som mer sårbara och personalen anser sig ha ett större ansvar att påverka deras situation, medan äldre ses som aktiva agenter, med ett större personligt ansvar.
Läs artikeln…

 

Kriminalitet i Frankrike, konsumentskydd i Finland motiv för restriktiv gamblingpolitik

Frankrike rättfärdigar en restriktiv gamblingpolitik med att den förebygger kriminalitet, medan Finland motiverar sina monopol med att intäkter går till allmännyttiga ändamål – något som inte ses som giltig orsak av EU-domstolen. I båda länder betonas konsumentskyddet allt mer.
Läs artikeln…
Läs också: Spelmonopolens balansgång, en intervju med Tuukka Tammi

 

(Danmark) De som på egen hand tar sig ur sitt alkoholmissbruk poängterar att bruket inte har varit problematiskt

Denna studie jämför hur före detta storkonsumenter av alkohol – dels personer som deltagit i AA och dels personer som har slutat på egen hand – beskriver sin väg ur missbruket. För deltagare i AA har samhörigheten och det gemensamma målet spelat en viktig roll. De som gått en egen väg är noga med att poängtera att de inte har haft ett problematiskt bruk av alkohol, utan endast ett överdrivet. 
Läs artikeln…

 

Läs också: Redaktör Tom Kettunens rapport från Sonads årsmöte i Stockholm. 

NAD 2/2015

Var tredje svensk med narkotikamissbruk i ung ålder hade dött vid 56-års ålder.

Fångar är positivare gentemot behandlingspersonal än gentemot övrig fängelsepersonal.

En norsk öppen drogscen ger plats för gemenskap och erkännande för de som besöker den, trots dess stigma.

Italienska socialarbetare reagerar kraftigare på minderårigas drickande än sina svenska kollegor.


Den sociala exkluderingen av svenska narkotikabrukare

Denna studie följer en kohort Stockholmare (födda 1953) från tonåren fram 56 års ålder och jämför personer med dokumenterat narkotikabruk med resten av årskullen. 

3 procent av hela gruppen hade minst en indikator på narkotikabruk. Av dessa var 67 procent män och 33 procent kvinnor. Vid 56 års ålder hade fler än var tredje person med narkotikabruk avlidit, medan knappt var femte hade någorlunda välbetalda jobb (jämfört med 5 procent avlidna och 76 procent i arbete för resten av årskullen).
Läs artikeln... 

Jessica Storbjörk, Edle Ravndal och Heini Kainulainen kommenterar artikeln och diskuterar social integrering, marginalisering och hur vi behandlar narkotikabrukare.

 

Fängelsepersonalens attityd viktigare än behandlingsmetod för fångar i narkotikabehandling

Fångarna deltar i narkotikabehandling av olika skäl. Det kan till exempel handla om hälsoskäl, bättre fängelseförhållanden, strävan att bli drogfri, eller om att återupprätta relationen till familjen.

Denna studie visar att fångarna verkar betrakta kontroller och sanktioner som en del av vardagen och kritiserar dem överraskande sällan. Personalens attityd upplevs som viktigare än valet av behandlingsmetoderna. 
Läs artikeln... 

 

Livets gång vid en stigmatiserad offentlig plats

Denna studie baserar sig på deltagande observationer under ett helt år vid en mötespunkt för narkotikabrukare i en norsk stad. Målet är att undersöka vad stigmatiserade människor får ut av att besöka och vistas vid en stigmatiserande plats.

Platsen visar sig vara en social mötesplats där marginaliserade människor kan finna erkännande, gemenskap och värdighet genom vardagliga ritualer, och där personliga berättelser och skämt kan omkullkasta etablerade maktförhållanden. 
Läs mer på popNAD...
Läs artikeln... 

 

Vilka rusmedelsförebyggande strategier för ungdomar är effektiva?

Denna översikt av olika rusmedelsförebyggande strategier riktade till ungdomar granskar hur effektiva olika strategier är genom att sammanfatta det vetenskapliga stödet för dessa. Effekterna gällande skolbaserade förebyggande program är lovande medan effekterna är mindre övertygande för förebyggande program som är mångbottnade, granskapsbaserade eller familjebaserade.
Läs artikeln... 


Italienska socialarbetare oroligare än svenska kollegor för minderårigas drickande

Denna studie jämför reaktioner hos italienska och svenska socialarbetare på alkoholmissbruk bland minderåriga. Studien visar att svenska socialarbetare, till skillnad från de italienska, i större utsträckning ser drickande som ”normalt” uppförande bland tonåringar och tenderar att inte direkt ingripa.
Läs artikeln...

 

Läs också Per Bindes och David Forsströms kommentar på den svenska översättningen av "Gambling Disorder" i DSM-5  och en sammanfattning av nordisk alkoholstatistik 2008-2013.

 


NAD 1/2015

Var femte norrman har en riskabelt hög konsumtion av alkohol. Över fyra procent av svenska befolkningen har prövat anabola steroider. Föräldraskap och äktenskap minskar risken för att drabbas av alkoholrelaterade problem. Dessa och fler resultat hittar du i årets första nummer av NAD.

 

 

 

Hur utbrett är det icke-medicinska bruket av androgena anabola steroider i Norden?

Enligt denna studie har 4,4 procent av svenskarna någon gång använt androgena anabola steroider i icke-medicinskt syfte. För norrmännen, danskarna, finnarna och islänningarna är siffrorna lägre, 0,5-2,4 procent.

Denna litteraturgenomgång och meta-analys är den första av sitt slag i Norden och baserar sig på studier som totalt innefattar 233 475 personer. Enligt författarna borde det icke-medicinska bruket av androgena anabola steroider betraktas som ett allvarligt folkhälsoproblem i Norden.
Läs mer på popNAD...
Läs artikeln...

Kommentarer: Rafn Jónsson ger ytterligare information om situationen i Island, medan Bilgrei och Sandøy debatterar med Sagoe och Pallesen om det verkligen utgör ett allvarligt folkhälsoproblem. Kerstin Stenius kommenterar även denna debatt i sin ledare.
Läs kommentarerna...

 

Alkoholkonsumtionen högre bland cannabisanvändare i Norge

Övergången från ungdom till vuxen ålder brukar medföra förändringar i bruket av rusmedel. Denna norska longitudinella panelundersökning studerar sambandet mellan användning av cannabis och alkohol i förhållande till det vuxna livets ansvarsroller.

Föräldraskap och äktenskap minskar risken för att drabbas av alkoholrelaterade problem. Dessutom kommer studien fram till att alkoholkonsumtionen är betydligt högre bland cannabisanvändare under hela perioden från ungdom till vuxen ålder. Användningen av cannabis, nivån av alkoholkonsumtion och risken för att uppleva alkoholrelaterade problem minskar när årskullar blir äldre.
Läs mer på popNAD...
Läs artikeln...


Var femte norrman dricker riskabelt mycket

I denna norska befolkningsundersökning använder man sig av AUDIT-instrumentet för att uppskatta hur stor andel av befolkningen som konsumerar riskabla mängder alkohol. Forskarna kom fram till att 17 % föll inom Världshälsoorganisationens riskkategorier. Även om totalkonsumtionen är relativt låg i Norge menar forskarna att ungdomarnas berusningsdrickande ger omfattande negativa konsekvenser.
Läs artikeln...

 

Hasardspel: var drar läkare gränsen mellan problematiskt och oproblematiskt beteende?

 Allmänläkare är nyckelpersoner i bestämmandet av vad som betraktas som spelproblem. Författarna visar hur skillnaderna i problemdefinitioner verkar vara relaterade till vem som vårdar och hur spelandet regleras i tre länder: Finland, Frankrike och Tyskland. De pekar på hur viktigt det är att ha kulturell känslighet då man skapar rekommendationer för sociala interventioner. Studien baserar sig på fokusgruppsintervjuer.
Läs mer på popNAD...
Läs artikeln...


Implementeringen av ansvarsfull alkoholservering i svenska kommuner

År 2008 uppgav 90 procent av landets kommuner att de helt eller delvis arbetade med Ansvarsfull alkoholservering (AAS). AAS mål är att minska våld och skador vid alkoholkonsumtion på restauranger, barer och nattklubbar och att utveckla en restaurangkultur där man inte serverar underåriga och berusade personer.

Metoden introducerades i Stockholm under andra hälften av 1990-talet med goda resultat. Denna kvalitativa uppföljningsstudie tittar på hur väl implementeringen har lyckats i sex kommuner och kommer med förslag på hur man kan undvika problem. 
Läs artikeln...


Närståendes betydelse för att ändra på missbruket

Vilken betydelse har vänner och familj när en person förändrar sitt beteende? Denna studie analyserar på vilka sätt närstående beskrivs som stöd och hinder för förändring i berättelser bland personer i kriminalvården. En av slutsatserna är att närståendes betydelse inte får förbises i motiverande samtal eller annan missbrukarvård.
Läs artikeln...NAD 5-6/2014 Dålig vana, sjukdom eller brott?

Hur uppfattar vi beroende? Detta nummer av NAD fokuserar på uppfattningar av beroende och hur den har förändrats och varierat över tid. Hur vi har talat om beroende - valet av begrepp och ord - har påverkats av samhällets syn på beroende, men också i sin tur påverkat hur samhället bemött beroende.  

Artiklarna beskriver fyra nordiska samhällen och spänner sig över de senaste 150 åren. Numret berör bland annat synen på tobak i Norge och bemötandet av narkotikaproblem i Sverige och Danmark sedan 1800-talet. 

 

Ledare: Från pragmatism till idealism - och vice versa.

Det har skrivits mycket om alkoholens begreppshistoria i Norden medan andra droger inte har fått samma historiska uppmärksamhet. Detta nummer breddar förståelsen för hur psykoaktiva substanser har diskuterats i Norden genom att också studera tobak och narkotika.

Robin Room skriver i sin ledare att artiklarna visar hur tobak och andra droger har behandlats olika. Medan pragmatiskt tänkande har varit drivkraften för åtgärder mot tobak, så har idealism kännetecknat debatten om narkotika. Det gäller särskilt i Sverige och Norge vars narkotikapolitik har haft ett narkotikafritt samhälle som mål. Samtidigt har trenden varit den motsatta i Finland, där skadereducerande åtgärder har vunnit starkare fotfäste i drogpolitiken, medan tobakspolitiken drivs av en allt starkare idealism.

Robin Room “Hard-to-define abstract concepts”: Addiction terminology and the social handling of problematic substance use in Nordic societies 

 

Norge: Svag tidig tobaksrörelse åstadkom inga tobaksrestriktioner

Många av de argument som används idag av tobaksmotståndare användes redan på 1920-talet. Man moraliserade kring passiv rökning, påpekade det goda i en hälsosam livsstil och den fördärvliga slösaktigheten i att lägga pengar på en farlig produkt.

Tobaksrökning sågs i början av 1900-talet som ett moraliskt problem och uppfattades inte som ett beteende- eller beroendeproblem, vilket var den stämpel som alkoholen hade vid samma tidpunkt. Överlag var motståndsrörelsen mot tobak marginell.

Både före och efter första världskriget diskuterades ett tobaksmonopol i Norge, med ekonomiska intressen som argument, men det blev inget monopol och heller inget kommunalt tillståndssystem på 1920-talet. De moraliska argumenten var inte tillräckligt brett förankrade, och motståndsrörelsen fick ingen stark allians med medicinen eller statsekonomin i det decentraliserade Norge.

Läs hela den populärvetenskapliga versionen: Antitobakksbevegelsens vei i Norge

Gunnar Sæbø Away with tobacco? On the early understandings of tobacco as a problem and the associated attempts at political regulation of tobacco in Norway 1900–1930

 

Sverige: Pionjärer inom skadereduktion med tobakskliniker och nikotintuggummi

Sverige har haft en pionjärroll i skademinskande insatser mot rökning.  Redan i slutet på 1950-talet öppnades den första tobakskliniken i Stockholm av läkaren Börje Ejrup. Kliniken grundade sin verksamhet på substitutionsbehandling av rökare och lade grunden för nikotinersättning som behandling av vad Ejrup kallade ”nikotinism”.

Ejrups kliniker blev inte långvariga, men den kliniska behandlingen av rökare fick ny fart i slutet av 60-talet då nikotintuggummit lanserades. På mindre än ett årtionde fick tobaksrökningen status som nikotinberoende.

Mark Elam From the birth of the smokers’ clinic to the invention of Nicorette®: Problematizing smoking as addiction in Sweden 1955–1971 

 

Finland: Läkarna i nyckelroll i dagens försök att få ett stopp på rökningen

Sedan 1970-talet har synen på rökning förvandlats från att vara en dålig vana till att bli ett beroende (1990- och 2000-talet) i finska medier. Rökning målas i dag upp som en sjukdom, där rökaren är för svag för att själv sluta, och där mycket ansvar faller på läkare.

Förändringarna i de finska mediernas rapportering om tobak från 1970-talet till i dag syns på fyra olika sätt 1) den tidigare rökaren förvandlas till en nikotinberoende person, 2) med detta följer en diskussion om olika tekniska och medicinska botemedel, 3) beroendet förklaras i medicinska termer och kräver medicinsk behandling och 4) ansvaret för att lösa problemen vilar nu på läkaren (och delvis på den individuelle tobaksbrukaren).

Läs hela den populärvetenskapliga versionen: Begreppet nikotinberoende och hur det påverkat tobaksfrågan

Matilda Hellman & Maija Majamäki & Pekka Hakkarainen The implication of the concept “nikotiiniriippuvuus” in the Finnish tobacco discussion

 

Sverige: Synen på narkotikaproblemen har varierat med politikers uppfattning om vad som bör göras

 Det råder en splittring i hur narkotikaproblemet diskuteras i dagens Sverige. Mycket forskning och medierna beskriver narkotikamissbruket som medicinskt, medan lagstiftning och myndigheter utgår från en social problembeskrivning.

Historiskt har begreppen varierat, från ett individuellt medicinskt problem på 1800-talet med liten koppling till sociala problem till ett kriminellt och socialpolitiskt problem efter krigstiden. På slutat av 1990-talet fick diskursen igen en medicinsk ton, och beroendebegreppet en central roll.

Variationerna tycks inte följa utvecklingen av empirisk kunskap om narkoitkaproblemens orsaker eller lösningar. Snarare handlar det om att de medicinska begreppen används för att motivera attraktiva samhälleliga åtgärder mot ett socialt problem.

Läs hela den populärvetenskapliga versionen: Böjelse, benägenhet eller beroende?

Johan Edman & Börje Olsson The Swedish drug problem: Conceptual understanding and problem handling, 1839–2011 

 

Danmark: Narkotikabruk - från okontrollerbar hunger till social exkludering

I den danska synen på narkotikaproblem från 1870- till 1980-talet kan man se fyra perioder. Under den långa första perioden ansågs det vara personer med karaktärsbrister som utvecklade ett okontrollerbart och kroniskt behov av droger. Detta var den allmänna uppfattningen om narkotikamissbruk i Danmark fram till 1940-talet. Då, under den andra perioden, växte en drogscen med småkriminella kopplingar fram i Köpenhamn, vilket ändrade bilden av narkotikabruket till att bli en handling som kopplades till socialt marginaliserade grupper med kriminella kopplingar. Begreppet ”eufomania” skapades för att beteckna ett medicinskt problem som krävde sociala och kriminalpolitiska åtgärder.

På 1960-talet, den tredje perioden, började unga, utan tidigare kriminalitet eller morfinbruk, använda droger och särskilt cannabis. Under den här tiden sågs cannabis som ett socialt problem, som kunde behandlas med resocialisering. Nu började man tala om ungdomsproblem och drogmissbruk.

Från slutet av 1970-talet, och förstärkt av hiv-AIDS på 1980-talet, förändrades synen igen, för fjärde gången, till att präglas av skadereducerande insatser mot socialt utstötta individer.

Läs hela den populärvetenskapliga versionen: Håndtering af stofmisbrug i Danmark

Esben Houborg Construction and handling of drug problems in Denmark from the 1870s to the 1980s 

 

Finland: Utvecklat behandlingssystem suger kraften ur det sociala perspektivet på narkotika?

En studie av artiklar i två finska tidskrifter med fokus på socialt arbete och missbruk visar att uppfattningen om narkotikaproblem har medikaliserats på flera sätt från 1960-talet till 1990-talet.

Artiklar som berör narkotika från åren 1968 till 1972 är generellt positivare till förebyggande arbete, och ser narkotikabruk (då framförallt cannabis) som en del av en ungdomskultur. Läkarens eller medicinens roll i lösningen på problemen är liten.
Under den andra tidsperioden (1997-2001) ses narkotikabruk (opiater/opioider i fokus) allt mera som ett kroniskt beroendeproblem, inte minst inom marginaliserade grupper.

Det finns få förväntningar på förebyggande arbete. Behandlingsperspektivet dominerar.  Läkarnas roll både i tidskriftsdiskussionen och som nyckelpersoner i behandlingsinsatserna lyfts fram. Det finns fortfarande ett socialt perspektiv på narkotikaproblemen, men med svag politisk mobilisering för narkotikafrågan och starka, specialiserade behandlingsinstitutioner, blir det sociala perspektivet svagt.

Pia Rosenqvist & Kerstin Stenius Medicalization of the social perspective: Changing conceptualizations of drug problems in Finnish social care and substance abuse treatment
 

 

Norge: Mot allt mer motsägelsefulla synsätt på narkotikaproblemen

Sedan 60-talet har Norge gått från en betoning av kontrollåtgärder för att förhindra narkotikabruk, och drogfrihet som mål i vården, till en betoning på hälsoinriktade insatser för att åtgärda narkotikaproblemet. Förändringen har skett som en reaktion bland annat på höga dödsfallssiffror.

Personer med narkotikaproblem betecknas idag i den politiska debatten som beroende eller sjuka och skadereducerande åtgärder har fått en plats i narkotikapolitiken. Däremot har Norge ännu kvar sina hårda strafflagar för narkotikabrott. Politikerna räds de eventuella effekterna av en liberalisering av straffen, även om få längre talar om Norge som ett drogfritt samhälle.

Läs hela den populärvetenskapliga versionen: Norske myndigheters forståelse av narkotikaproblemet

Astrid Skretting Governmental conceptions of the drug problem: A review of Norwegian governmental papers 1965–2012

 


 

NAD 4/2014 Tema: ESPAD

Nummer 4/2014 av Nordic Studies on Alcohol and Drugs fokuserar på den europeiska skolundersökningen ESPAD. Målet med ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) är att samla in jämförbart material om europeiska skolungdomars (16-åringars) alkohol- och drogvanor. Ungefär 100 000 elever från fyrtio länder deltar i undersökningen vilket gör den till världens mest omfattande undersökning av ungdomars alkohol- och drogvanor.


Rubriker i detta nummer:

Ledare: ESPAD:s framtida finansiering i vågskålen

Starkt samband mellan blandmissbruk och annat problembeteende

Nya indikatorer på blandmissbruk

En minoritet av unga med cannabiserfarenhet uppger problem

Fler unga prövar receptbelagda lugnande mediciner

En ökning i totalkonsumtionen syns bland alla grupper

Sociala färdigheter påverkar konsumtionen

Unga män har högre risk än unga kvinnor att pröva cannabis – en studie från Albanien


Ledare: ESPAD:s framtida finansiering i vågskålen

Ludwig Kraus och Björn Hibell skriver om den viktiga rollen ESPAD-undersökningen har i jämförelser mellan länders konsumtionstrender. Undersökningens höga värde ligger i hur den genomförs – metodologin och urvalet följer samma strikta modell i alla länder.

Kraus och Hibell konstaterar att efter att ESPAD presenterat 2015-års resultat så kommer Socialdepartementet i Sverige att dra in sitt ekonomiska stöd till undersökningen. Stödet har spelat en viktig roll i att säkerställa kvaliteten på och koordineringen av undersökningen. Den pressade ekonomiska situationen i många europeiska länder gör det svårt att få nationell finansiering för datainsamlingen.

Ludwig Kraus & Björn Hibell Whence and whither: Strengths and future challenges of ESPAD

 

Starkt samband mellan blandmissbruk och annat problembeteende

Blandmissbruket ökar bland unga i Europa enligt EMCDDA. ESPAD-studien visar ett starkt förhållande mellan nivån av blandmissbruk och förekomsten av andra problembeteenden bland europeiska 16-åringar. Det starkaste sambandet syns mellan blandmissbruk och problem med polisen, riskfyllt sexuellt beteende och skolkning. Blandmissbruk bland pojkar kopplas oftast till aggressivt och anti-socialt beteende, medan relationsproblem är vanligare bland flickor.

Anna Kokkevi & Eleftheria Kanavou & Clive Richardson & Anastasios Fotiou & Sonia Papadopoulou & Karin Monshouwer & Joao Matias & Deborah Olszewski Polydrug use by European adolescents in the context of other problem behaviours

 

Nya indikatorer på blandmissbruk

De indikatorer som ofta används för att mäta konsekvenser av och risker med blandmissbruk ger inte en bra helhetbild av läget. Den här artikeln föreslår nya indikatorer som även kunde användas för att utvärdera behandlingssystem eller preventionsmetoder på nationell nivå. De nya indikatorerna tar bättre i beaktande blandmissbrukets följder och risker, argumenterar forskarna.

Alessia Mammone & Francesco Fabi & Emanuela Colasante & Valeria Siciliano & Sabrina Molinaro & Ludwig Kraus & Carla Rossi New indicators to compare and evaluate harmful drug use among adolescents in 38 European countries

 

En minoritet av unga med cannabiserfarenhet uppger problem

Både bland minderåriga och vuxna är cannabis den vanligaste olagliga drogen: så många som en fjärdedel av Europas vuxna befolkning uppger att de prövat cannabis. Den här studien visar att det är en minoritet av de minderåriga som använt cannabis som rapporterar att de upplevt drogrelaterade problem. Andelen som rapporterar problem stiger då man ser på dem som oftare använder cannabis. Högriskgrupperna står för mindre än hälften av alla rapporterade drogrelaterade problem, vilket antyder att preventionsåtgärder borde riktas till den breda allmänheten om man vill minska den totala mängden skadeverkningar.

Anders Romelsjö & Anna-Karin Danielsson & Peter Wennberg & Björn Hibell Cannabis use and drug related problems among adolescents in 27 European countries: The utility of the prevention paradox

 

Fler unga prövar receptbelagda lugnande mediciner

Unga använder allt mer lugnande läkemedel utan läkarordinationer. Den här studien visar att medan andelen 16-åringar som någon gång använt receptbelagda lugnande läkemedel minskar, så ökar den användning som inte varit medicinskt ordinerad.

Anastasios Fotiou & Eleftheria Kanavou & Clive Richardson & Anna Kokkevi Trends in the association between prescribed and nonprescribed use of tranquillisers or sedatives among adolescents in 22 European countries

 

En ökning i totalkonsumtionen syns bland alla grupper

Stämmer det fortfarande att totalkonsumtionen hos unga avspeglas som en ökning bland alla grupper av unga alkoholkonsumenter? Ja, enligt denna studie som visar ett starkt samband mellan totalkonsumtionen och andelen storkonsumenter bland 15-16-åriga unga i Norge. En ökning i totalkonsumtionen syns i alla grupper, från de som dricker lite till de som dricker mycket. Resultaten tyder på att man kan minska konsumtionen i alla grupper genom att minska totalkonsumtionen.

Geir Scott Brunborg & Elin K. Bye & Ingeborg Rossow Collectivity of drinking behavior among adolescents: An analysis of the Norwegian ESPAD data 1995–2011

 

Sociala färdigheter påverkar konsumtionen

Estniska unga (15-16-åringar) med låga sociala färdigheter löper en 50 procents större risk för att börja röka eller dricka dagligen. De löper även en större risk för att någon gång under livet använda cannabis eller lugnande läkemedel. Överlag är andelen pojkar med brister i sociala färdigheter högre än bland flickor: 35 procent jämfört med 19.

Sigrid Vorobjov & Helve Saat & Merike Kull Social skills and their relationship to drug use among 15–16-year-old students in Estonia: An analysis based on the ESPAD data

 

Unga män har högre risk än unga kvinnor att pröva cannabis – en studie från Albanien

Att vara pojke och ha lätt tillgång till cigaretter är de enda faktorer som märkbart ökar chansen för albanska 16-åringar att någon gång under livet ha prövat cigaretter, alkohol eller cannabis. Det visar denna studie som analyserar ESPAD-materialet från Albanien. Författarna konstaterar att tobaks- och alkohollagstiftningen borde bevakas noggrannare.

Ervin Toçi & Dorina Çanaku & Arjan Bregu & Eduard Kakarriqi & Enver Roshi & Genc Burazeri Demographic and social correlates of tobacco, alcohol and cannabis use among 15–16-year-old students in Albania: Results of the ESPAD survey


 

NAD 3/2014

Ledare

Bo Könberg har på uppdrag av Nordiska ministerrådet sammanställt en rapport om nordiskt samarbete för att förbättra hälsan i regionen. Två av Könbergs 14 förslag berör specifikt alkohol- och tobaksområdet; utbyte av kunskap om politiska åtgärder för att förbättra folkhälsan samt etablerandet av en nordisk plattform för att utveckla projekt som minskar ojämlikheter i hälsan. Det är positivt att läsa en nordisk rapport som inte svävar ut i stora visioner och som är lätt att ta ställning till, skriver Kerstin Stenius i ledaren.

Kerstin Stenius The Könberg report and Nordic alcohol and tobacco cooperation
 

 

Danmark: Tre perspektiv på att köra berusad

Unga danskar som blivit fast för rattfylleri pratar om medvetet risktagande och dess konsekvenser för identiteten. Genom kvalitativa intervjuer placerar Lars Fynbo personerna i tre kategorier. Att bli gripen och förlora kontrollen ses av den första gruppen som en påminnelse om rattonykterhetens risker, av den andra gruppen som en reaktion på socialt tryck och av den tredje gruppen som en oundviklig del av ett liv som fortsättningsvis kommer att vara fyllt av risktagande.

Lars Fynbo Risk, control and self-identity: Young drunk drivers’ experiences with driving under the influence of alcohol and drugs

 

Sverige: Äldre dricker oftare än tidigare

Den allra äldsta åldersgruppens alkoholvanor är något som sällan studeras. Denna studie mäter alkoholvanorna bland 77-åringar och äldre i Sverige. Resultaten tyder på att andelen riskkonsumenter i den här åldersgruppen har ökat under de senaste 20 åren. De liberalare attityderna mot alkohol kan vara en orsak till ökningen.

Susanne Kelfve & Neda Agahi & Alexander Darin Mattsson & Carin Lennartsson Increased alcohol use over the past 20 years among the oldest old in Sweden

 

Norge: Korrelation mellan rusmedelsbruk och fysiskt familjevåld

Intervjuer med kvinnor i norska skyddshem visar att det finns ett samband mellan förövares rusmedelsbruk och fysiskt våld. Studien visar också att kvinnor med invandrarbakgrund samt arbetslösa kvinnor är överrepresenterade i skyddshemmen. Den höga andelen utländska kvinnor som svarar ”vet ej” på frågan om förövaren var påverkad av rusmedel tyder på att frågan är kulturellt känslig.

Ingunn Olea Lund Characteristics of a national sample of victims of intimate partner violence (IPV): Associations between perpetrator substance use and physical IPV

Populärvetenskaplig version: Rus og partnervold: en studie om kvinner på krisesentre

 

Skillnader i riktlinjer för psykosociala interventioner för alkoholproblem

Studien diskuterar hur tre prominenta institutioner (i USA, England och Australien) som utformar riktlinjer för interventioner förhåller sig till forskningsresultat. Hur identifieras och rangordnas evidens? I olika nationella kontexter går slutsatserna om vad som är högkvalitativ forskning isär.

Anders Bergmark & Lisa Skogens & Ninive von Greiff The pursuit of evidence-based practice: Comparisons of three guidelines on psychosocial interventions for alcohol problems

 

Missbruksvård: Rum för långsiktigt tänkande trots New Public Management

New Public Management ses ofta som en modell som bara ger utrymme för ekonomiskt tänkande och mätbara resultat. Denna studie, som baserar sig på kvalitativa intervjuer med behandlingspersonal i tre nordiska orter, visar att det finns utrymme för kvalitet och professionalism i behandlingsarbetet. Långsiktigt tänkande och nätverkande är några faktorer som möjliggör detta.

Ole Næss & Ståle Opedal & Sverre M. Nesvåg Room for action? How service managers in three Scandinavian cities experience their possibilities to develop their services 

 

Kommentar: Samhälle ses inte längre som orsak till missbruksproblem

Riikka Perälä skriver att Næss med kollegors material visar att förståelsen för missbruksproblematik är mer pragmatisk och inte lika idealistisk som för ett par årtionden sedan. Samhällets ansvar har ersatts med individens.

Riikka Perälä What drives treatment?


Senast uppdaterad

2018-02-27

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet